KAN-therm: Centrum Badawczo Rozwojowe firmy KAN
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Centrum Badawczo Rozwojowe firmy KAN

Zapraszamy do udziału w negocjacjach dot. projektu
„Wykonanie dokumentacji projektowej, dobór, dostawa i kompleksowy montaż urządzeń oraz stworzenie i uruchomienie systemu automatyki w celu opomiarowania Centrum Badań i Rozwoju firmy KAN” w ramach zamówienia z wolnej ręki.


Miejsce i opis:
Wykonanie kompleksowych prac projektowych i instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji opomiarowania oraz stworzenie i uruchomienie systemu automatyki w budynku „B”, przeznaczonym docelowo jako Centrum Badawczo Rozwojowe, przy ul. Zdrojowej 22 w Kleosinie na działce o nr ewid. geod. Gr. 371/70 – obręb 0018 Kleosin.

Wykonawcy muszą zobowiązać się do realizacji zlecenia w terminach:
● rozpoczęcie prac projektowych 02.01.2019
● rozpoczęcie prac instalacyjnych/montażowych 01.02.2019
● zakończenie prac max 01.03.2019
● szkolenia pracowników, odbiór końcowy 4 – 8.03.2019

Prace na poszczególnych etapach powinny odbywać się wg. harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie składania ofert.c

Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty oraz wykaz osób zatrudnionych. Tabela 2 w Formularzu oferty - Wpisywane informacje powinny dotyczyć tylko i wyłącznie czujników wybranych przez Państwa (nie wymagań firmy KAN) oraz powinny zgadzać się z kartami katalogowymi od producenta. Prosimy także o załączenie kart katalogowych wybranych modeli.

Prosimy o wypełnienie także oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych. Załączamy także wymagania dot. urządzeń pomiarowych i systemu automatyki – do zapoznania się.

Umożliwiamy oferentowi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca prac w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty. Termin przeprowadzenia wizji oferent zobowiązany jest ustalić indywidualnie z przedstawicielem Zamawiającego, wskazanym jako osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jeśli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zaprojektował i wykonał w należyty sposób oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty instalacyjne w zakresie opomiarowania i systemów automatyki, o wartości brutto co najmniej 500 000 PLN każda.

Wykonawca spełni warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 000 PLN - posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejsza niż 500 000 PLN , potwierdzone kopią stosownego dokumentu.

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być czytelna, sporządzona pisemnie w języku polskim. Do oferty powinny zostać dołączone wymienione poniżej dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

a) wykazu prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób zatrudnionych (załącznik nr 6) wraz z podaniem informacji wymaganych przez załącznik. Należy dołączyć kopie potwierdzające zgodność z oryginałem posiadanych certyfikatów bądź innych niezbędnych dokumentów wymienionych w załączniku nr 6 (w tym Świadectw Kwalifikacyjnych E, D ).

c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN

d) oświadczenia (załącznik nr 2) o braku występowania powiązań kapitałowych lub/i osobowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;

e) wstępnego przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie wykraczającego poza 08.03.2019

f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

h) szczegółowego wykazu urządzeń będących przedmiotem zamówienia wraz z podaniem producenta, modelu, zakresów pomiarowych i dokładności

i) informacji o użytym w zaprojektowanym systemie automatyki oprogramowaniu do układu zbierania i archiwizowania danych

j) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Obowiązkowe jest udzielenie gwarancji na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót – okres gwarancji określono w Umowie na realizację zamówienia (załącznik nr. 4) i wynosi on min. 1 rok. Gwarancja na poszczególne urządzenia pomiarowe nie może być krótsza niż 1 rok. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez zamawiającego sprawnego systemu opomiarowania i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Osoba do kontaktu:
Andrzej Kobyliński, akobylinski@kan-therm.com, +48 666 084 094

Ofertę należy złożyć elektronicznie do 14.12.2018 do godz. 15:00 na adres
akobylinski@kan-therm.com oraz dostarczyć wersję papierową do siedziby firmy:

KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin – w terminie 4 dni od złożenia oferty.

Do Pobrania