KAN-therm: Centrum Badawczo Rozwojowe firmy KAN
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Centrum Badawczo Rozwojowe firmy KAN

Zapraszamy do udziału w negocjacjach dot. projektu
„Wykonanie dokumentacji projektowej, dobór, dostawa i kompleksowy montaż urządzeń oraz stworzenie i uruchomienie systemu automatyki w celu opomiarowania Centrum Badań i Rozwoju firmy KAN” w ramach zamówienia z wolnej ręki.


Miejsce i opis:
Wykonanie kompleksowych prac projektowych i instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji opomiarowania oraz stworzenie i uruchomienie systemu automatyki w budynku „B”, przeznaczonym docelowo jako Centrum Badawczo Rozwojowe, przy ul. Zdrojowej 22 w Kleosinie na działce o nr ewid. geod. Gr. 371/70 – obręb 0018 Kleosin.

Wykonawcy muszą zobowiązać się do realizacji zlecenia w terminach:
● rozpoczęcie prac projektowych 02.01.2019
● rozpoczęcie prac instalacyjnych/montażowych 01.02.2019
● zakończenie prac max 01.03.2019
● szkolenia pracowników, odbiór końcowy 4 – 8.03.2019

Prace na poszczególnych etapach powinny odbywać się wg. harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie składania ofert.c

Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty oraz wykaz osób zatrudnionych. Tabela 2 w Formularzu oferty - Wpisywane informacje powinny dotyczyć tylko i wyłącznie czujników wybranych przez Państwa (nie wymagań firmy KAN) oraz powinny zgadzać się z kartami katalogowymi od producenta. Prosimy także o załączenie kart katalogowych wybranych modeli.

Prosimy o wypełnienie także oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych. Załączamy także wymagania dot. urządzeń pomiarowych i systemu automatyki – do zapoznania się.

Umożliwiamy oferentowi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca prac w celu zapoznania się ze stanem faktycznym przed złożeniem oferty. Termin przeprowadzenia wizji oferent zobowiązany jest ustalić indywidualnie z przedstawicielem Zamawiającego, wskazanym jako osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie, jeśli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca zaprojektował i wykonał w należyty sposób oraz prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty instalacyjne w zakresie opomiarowania i systemów automatyki, o wartości brutto co najmniej 500 000 PLN każda.

Wykonawca spełni warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli wykaże, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500 000 PLN - posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejsza niż 500 000 PLN , potwierdzone kopią stosownego dokumentu.

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być czytelna, sporządzona pisemnie w języku polskim. Do oferty powinny zostać dołączone wymienione poniżej dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

a) wykazu prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

b) wykazu osób zatrudnionych (załącznik nr 6) wraz z podaniem informacji wymaganych przez załącznik. Należy dołączyć kopie potwierdzające zgodność z oryginałem posiadanych certyfikatów bądź innych niezbędnych dokumentów wymienionych w załączniku nr 6 (w tym Świadectw Kwalifikacyjnych E, D ).

c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN

d) oświadczenia (załącznik nr 2) o braku występowania powiązań kapitałowych lub/i osobowych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;

e) wstępnego przewidywanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie wykraczającego poza 08.03.2019

f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

h) szczegółowego wykazu urządzeń będących przedmiotem zamówienia wraz z podaniem producenta, modelu, zakresów pomiarowych i dokładności

i) informacji o użytym w zaprojektowanym systemie automatyki oprogramowaniu do układu zbierania i archiwizowania danych

j) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

Obowiązkowe jest udzielenie gwarancji na wykonane roboty w zakresie jakości zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót – okres gwarancji określono w Umowie na realizację zamówienia (załącznik nr. 4) i wynosi on min. 1 rok. Gwarancja na poszczególne urządzenia pomiarowe nie może być krótsza niż 1 rok. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez zamawiającego sprawnego systemu opomiarowania i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Osoba do kontaktu:
Andrzej Kobyliński, akobylinski@kan-therm.com, +48 666 084 094

Ofertę należy złożyć elektronicznie do 14.12.2018 do godz. 15:00 na adres
akobylinski@kan-therm.com oraz dostarczyć wersję papierową do siedziby firmy:

KAN Sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin – w terminie 4 dni od złożenia oferty.

Do Pobrania