KAN-therm: Informacje publiczno-prawne
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Informacje publiczno-prawne

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2020

KAN Sp. z o.o.
(dalej w dokumencie jako Spółka)

sprawozdanie przygotowano i podano do wiadomości publicznej w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

Grupa KAN

Spółka pełni funkcję centrali Grupy KAN, która jest uznanym w Polsce i Europie doświadczonym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań i systemów instalacyjnych KAN-therm – kompletnych multisystemów instalacyjnych służących do budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych, grzewczych oraz technologicznych. W ramach Grupy, Spółka odpowiada przede wszystkim za produkcję oraz dystrybucję systemów instalacyjnych KAN-therm na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych bezpośrednio lub poprzez sieć zagranicznych spółek dystrybucyjnych należących do Grupy. Zagraniczne spółki dystrybucyjne zlokalizowane są w Rosji, Ukrainie, Białorusi, Niemczech i na Węgrzech.

Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego

W zakresie realizacji zadań i obowiązków z obszaru podatkowego, Spółka działa w oparciu o przygotowane i wdrożone procedury i procesy, których zastosowanie w praktyce pozwala na właściwe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa. Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka podatkowego. Działania Spółki nakierowane są na stałą weryfikację szerokiego spektrum aktywności Spółki pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz występowania ryzyk podatkowych. Spółka wykazuje wysoką skłonność do współpracy z organami podatkowymi, co potwierdza m.in. fakt uzyskania certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (od 2010 roku).

Wszystkie transakcje z kontrahentami weryfikowane są pod względem zgodności okoliczności tych transakcji i danych kontrahenta ze stanem faktycznym. Rachunki bankowe sprawdzane są na białej liście oraz dodatkowo w module bankowości elektronicznej przed wykonaniem przelewu. Spółka pozyskuje od kontrahentów zagranicznych certyfikaty rezydencji. Dodatkowo kontrahenci sprawdzani są pod kątem rzeczywistego prowadzenia działalności. Kontrahenci Spółki są sprawdzani w systemie VIES, a dodatkowa ich weryfikacja w tym systemie odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania służącego do kontroli formularza JPK przed jego wysłaniem.

W Spółce funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów. Wszystkie faktury zgodnie z procedurą akceptowane są z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów, przez osoby wskazane w macierzy odpowiedzialności.

Inne procedury wdrożone i stosowane przez Spółkę:

 • procedura faktur sprzedażowych,
 • procedura  rejestracji oraz akceptowania dokumentów kosztowych,
 • procedura rozliczania dokumentów kosztowych,
 • procedura rozliczania dokumentów magazynowych,
 • procedura inwentaryzacyjna,
 • procedura rozliczania podatku VAT,
 • procedura weryfikacji rozrachunków z kontrahentami,
 • procedura windykacyjna,
 • procedura zgłaszania reklamacji,
 • procedura rozliczania podróży służbowych.

Spółka stawia na ciągłe podnoszenie kwalifikacji służb księgowych. Szkolenia w dziale księgowości odbywają się cyklicznie w oparciu o stałą współpracę z firmą szkoleniową. Dodatkowo zapewniane są tematyczne szkolenia w zależności od potrzeb oraz w odpowiedzi na zmiany w przepisach podatkowych.

W przypadkach wymagających dodatkowych konsultacji lub analiz, Spółka korzysta z profesjonalnego wsparcia doradców i specjalistów.

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym 2020 nie angażowała się w dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Realizacja obowiązków podatkowych

Spółka dokonuje rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego, a kwoty zobowiązań podatkowych regulowane są w terminach  wynikających z przepisów prawa. W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe z zakresu następujących podatków:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek od nieruchomości.

Spółka prowadzi część swojej działalności produkcyjnej w Specjalnej Suwalskiej Strefie Ekonomicznej (Podstrefa Białystok), w związku z czym dochód uzyskiwany z działalności prowadzonej na terenie powyższej strefy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Identyfikacja schematów podatkowych

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji w tym zakresie do właściwych organów podatkowych.

 

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Poniżej przedstawiona została informacja o jednorodnych transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

PODMIOT POWIĄZANY

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ

RODZAJ TRANSAKCJI

KANEX Sp. z o.o.

Polska

sprzedaż produktów, towarów i usług

OOO KAN-R

Rosja

OOO KAN-therm UA

Ukraina

KAN-therm HU Kft.

Węgry

VSH Fittings B.V.

Holandia

zakup towarów

Łączna wartość transakcji z podmiotami powiązanymi wymienionych w tabeli powyżej wynosi 176 950,81 tys. PLN.

Działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych. Spółka nie planuje również podejmowania takich działań w najbliższym horyzoncie czasowym.

Wnioski podatkowe składane przez Spółkę

Poniżej przedstawiona została informacja wnioskach składanych przez Spółkę jako podatnika w roku podatkowym 2020.

 

WNIOSEK O WYDANIE:

SKŁADANO (TAK - liczba/ NIE)

ogólnej interpretacji podatkowej

NIE

interpretacji przepisów prawa podatkowego

TAK -1 (*)

wiążącej informacji stawkowej

NIE

wiążącej informacji akcyzowej

NIE

innych decyzji lub interpretacji pozostających w związku z rozliczeniami podatkowymi

NIE

(*) – interpretacja w sprawie opodatkowania eksportu towarów stawką 0%

Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka stosuje się również do przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zakaz współpracy z krajami objętymi embargiem lub innymi sankcjami międzynarodowymi wyrażone są wprost Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosowanych przez Spółkę.