KAN-therm: Projekty UnijneProjekty Unijne

Projekty Unijne
 
Projekty Unijne
 
KAN Sp. z o.o. od dnia 14 lutego 2013 r. realizuje projekt pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa KAN poprzez rozbudowę działu badawczo – rozwojowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
 

 
Informujemy, że rozpatrzenie ofert zostało dokonane. Dziękujemy wszystkim firmom za zgłoszone oferty.
Firmy, których oferty zostały wybrane zostały o tym powiadomione indywidualnie drogą e-mailową za potwierdzeniem otrzymanej informacji.