KAN-therm: Projekty Unijne
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Projekty Unijne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
„Szybka ścieżka”
nr Umowy POIR.01.01.01-00-0086/19-00

Opracowanie kompleksowego systemu przeznaczonego do dystrybucji i transformowania energii cieplnej oraz dystrybucji wody do zastosowań w budownictwie o wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej oraz odporności chemicznej (w tym odporności na agresywne substancje, procesy korozyjne, temperaturę i zniekształcenia) oraz autorskiej
technologii produkcji.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu przeznaczonego do dystrybucji i transformowania energii cieplnej oraz dystrybucji wody do zastosowań w budownictwie

Planowane efekty to wdrożenie na rynek innowacyjnego systemu jako odpowiedź na potrzeby rynku i wyjście naprzeciw oczekiwań klientów.

Wartość projektu: 22 096 316,86 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 8 942 196,60 zł

Projekt pt.:

„Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego oraz działalności B+R firmy KAN sp. z o.o.”

Nr projektu: RPPD.01.02.01-20-0062/16

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 Osi priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy KAN sp. z o. o., oraz zwiększenie jej aktywności badawczo-rozwojowej, poprzez rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, prowadzone prace B+R ukierunkowane na wdrożenie, oraz wdrożenie wyników prac B+R.

Planowanym efektem jest wytworzenie i wdrożenie innowacyjnego produktu – energooszczędnego systemu płaszczyznowego grzewczo – chłodzącego wraz z inteligentnym systemem zarządzania przepływem energii w budynkach.

Całkowita wartość projektu: 7 360 780,55 PLN

Współfinansowanie UE: 2 688 689,86 PLN

KAN Sp. z o.o. obecnie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe pn.:

SHOW YOURSELF – polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja

Nr POIR.02.03.03-20-0001/18

w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Cele szczegółowe:

 • wzmocnienie wiedzy i potencjału firm należących do KKK;
 • wzmocnienie konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych;
 • wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów;
 • rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm;
 • inkubowanie wspólnych inwestycji, w tym opartych o innowacje.

W ramach projektu koordynator na rzecz członków klastra zorganizuje:

 • 7 misji gospodarczych, w tym do Singapuru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, USA oraz Norwegii;
 • 3 konferencje poświęcone nowym rynkom zbytu zgodnie z destynacjami misji gospodarczych PKB;
 • seminaria/szkolenia poświęcone przygotowaniu podmiotów uczestniczących w misjach gospodarczych do zagranicznej ekspansji;
 • 54 międzynarodowe wydarzenia targowe;
 • usługa doradcza związana z umiędzynarodowieniem.

Destynacje ekspansji podmiotów klastra podczas udziału w wydarzeniach targowych/misjach gospodarczych to m.in:

 • 1. Europa: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Ukraina, Szwajcaria, Białoruś, Holandia, Litwa, Belgia, Dania, Włochy, Łotwa, Czechy;
 • 2. Azja: Rosja, Chiny, Korea, Indie, Singapur;
 • 3. Skandynawia: Norwegia, Szwecja;
 • 4. Arabia: Zjednoczone Emiraty Arabskie;
 • 5. Australia i Oceania: Australia;
 • 6. Ameryka Północna: USA, Kanada, Meksyk.

Uzupełnieniem działań związanych z umiędzynarodowieniem będą intensywne działania marketingowe polegające między innymi na wydaniu wspólnego katalogu promocyjnego KKK zawierającego pełną ofertę klastra z materiałem w kilku różnych językach, kampanię www oraz spotkania biznesowe.

Członkowie Klastra otrzymają przewodniki po rynkach zbytu wydawane sukcesywnie przed każdym z wyjazdów misyjnych określające warunki społeczno-gospodarcze danego rynku, przepisy prawne, przepisy podatkowe, zwyczaje nawiązywania relacji biznesowych, uwarunkowania polityczne.


Wartość projektu dla wszystkich członków Klastra: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania dla wszystkich członków Klastra: 6 701 550,00 zł

 
 
KAN Sp. z o.o. od dnia 14 lutego 2013 r. realizuje projekt pod nazwą „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa KAN poprzez rozbudowę działu badawczo – rozwojowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działania 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.
Informujemy, że rozpatrzenie ofert zostało dokonane. Dziękujemy wszystkim firmom za zgłoszone oferty.
Firmy, których oferty zostały wybrane zostały o tym powiadomione indywidualnie drogą e-mailową za potwierdzeniem otrzymanej informacji.