Space

Regulamin świadczenia usług

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1.

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną; warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 2.

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 1. Usługodawca - KAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleosinie pod adresem: ul. Zdrojowa 51 16-001 Kleosin wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187613; o numerze NIP: 9661319453; o kapitale zakładowym w wysokości: 350 000,00 złotych,
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług udostępnianych przez Usługodawcę, za pośrednictwem Strony Internetowej,
 3. Strona Internetowa strona internetowa Usługodawcy znajdująca się pod adresem internetowym http://kan-therm.com/, a także jej podstrony.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną, wymienione w § 4 ust. 1 Regulaminu;
 5. Dane osobowe - dane, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”).
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych wybranych przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji, konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta na Stronie Internetowej.
 7. Konto – miejsce na Stronie Internetowej dostępne dla konkretnego Usługobiorcy po dokonaniu Rejestracji, pozwalające na korzystanie z usług określonych Regulaminem.
 8. Login– e-mail Usługobiorcy, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na Stronie internetowej przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z tych usług przez Usługobiorców.
 10. Rejestracja – dobrowolna czynność Usługobiorcy, polegająca na utworzeniu Konta na Stronie Internetowej. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

§ 3.

Warunki dostępu do Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorcę ze Strony Internetowej konieczne jest spełnienie poniższych warunków technicznych:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies, JavaScript oraz Flash.

§ 4.

Rodzaje, istota i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców następujące Usługi:
  1. dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się na Stronie Internetowej,
  2. prowadzenie i dostęp do Konta,
  3. dostęp do panelu zarządzanie szkoleniami,
  4. rejestracja na szkolenie organizowane przez Usługodawcę,
  5. rejestracja na wydarzenie organizowane przez Usługodawcę,
  6. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
 2. Usługa dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się na Stronie Internetowej polega na umieszczeniu Strony Internetowej w publicznie dostępnych zasobach sieci Internet, tak aby każdy zainteresowany użytkownik sieci mógł uzyskać dostęp do zawartości Strony Internetowej w dowolnym momencie. Z usługi tej można korzystać anonimowo.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:
  1. w odniesieniu do Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się na Stronie Internetowej  wejście Usługobiorcy na Stronę Internetową,
  2. w odniesieniu do Usługi prowadzenia i dostępu do Konta – dokonanie Rejestracji,
  3. w odniesieniu do Usługi dostępu do panelu zarządzania – dokonanie Rejestracji,
  4. w odniesieniu do Usługi rejestracji na szkolenie – wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”),
  5. w odniesieniu do Usługi rejestracji na wydarzenie – wypełnienie formularza rejestracji na wydarzenie, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”),
  6. w odniesieniu do Usługi przesyłania informacji handlowych – wypełnienie stosownego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
 4. Świadczenie Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się na Stronie Internetowej nie wymaga Rejestracji. Usługa ta, świadczona jest przez okres dostępu Usługobiorcy do ogólnodostępnych treści znajdujących się na Stronie Internetowej.
 5. Świadczenie Usługi prowadzenia i dostępu do Konta – dokonanie Rejestracji wymaga ukończenia procesu Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie Internetowej, zaznaczenie wymaganych pól oraz kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Załóż konto”). Po dokonaniu powyższego na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link aktywacyjny w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail.
 6. Do korzystania z Usługi prowadzenia i dostępu do Konta uprawniony jest wyłącznie Usługobiorca, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym w trakcie Rejestracji. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Kont innych Usługobiorców, a także udostępnianie własnego Konta innym Usługobiorcom lub innym osobom trzecim.
 7. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła.
 8. Każdorazowe logowanie się przez Usługobiorcę do Konta wymaga podania Loginu oraz Hasła.
 9. Login musi stanowić aktywny adres e-mail, do korzystania z którego Usługobiorca jest uprawniony.
 10. Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych.
 11. Usługobiorca może dokonać zmiany hasła z poziomu Konta lub za pomocą funkcjonalności „Odzyskiwanie hasła” dostępnej na stronie logowania do Konta.
 12. Konto posiada następujące funkcjonalności:
  1. zarządzanie Kontem,
  2. korzystania z Usług.
 13. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia Konta w dowolnym czasie. Żądanie usunięcia Konta Usługobiorca może zgłosić drogą mailową na adres e-mail Usługodawcy. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta (zakresu świadczonej usługi) w szczególności:
  1. w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  2. w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Konta bądź innych Usług w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
 15. W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Usługobiorcy, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Usługobiorcę takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie i w sposób wskazany przez Usługodawcę.
 16. Usługa dostęp do panelu zarządzania szkoleniami  polega na umożliwieniu Usługobiorcy dostępu do modułu panelu zarządzania, który służy do zarządzania szkoleniami organizowanymi przez Usługodawcę, dostęp następuje po zalogowaniu Usługobiorcy do Konta. Usługa dostępu do panelu zarządzania szkoleniami świadczona jest przez czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż świadczenie Usługi dostępu do Konta.
 17. W celu rejestracji na szkolenie organizowane przez Usługodawcę, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji na szkolenie, zaznaczyć wymagane pola i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”).
 18. W ramach świadczonej Usługi rejestracji na szkolenie Usługodawca może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
  1. informacje o zmianie terminu szkolenia,
  2. powiadomienia o odwołaniu szkolenia,
  3. certyfikat uczestnictwa,
  4. dodatkowe materiały szkoleniowe.
 19. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji na szkolenie wygasa z chwilą jej wykonania.
 20. W celu rejestracji na wydarzenie organizowane przez Usługodawcę, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji na wydarzenie, zaznaczyć wymagane pola i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”). Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą jej wykonania.
 21. W celu zamówienia przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz, wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
 22. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu Usługobiorca powinien skierować wiadomość e-mail do Usługodawcy, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Usługa jest świadczona przez czas nieoznaczony.
 23. Usługi świadczone są na rzecz Usługobiorców bezpłatnie.

§ 5.

Obowiązki Usługobiorców

 1. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Strony Internetowej w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń (zwłaszcza urządzeń niedozwolonych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Dz.U. Nr 126, poz. 1068 ze zm.),
  2. korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i dobrymi obyczajami.
 2. Za niedozwolone korzystanie z Usług uznaje się jakiekolwiek świadome lub nieświadome działania  Użytkownika prowadzące do naruszenia Regulaminu, dobrego imienia Usługodawcy, osób trzecich oraz naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, za działania niedozwolone uznaje się:
  1. działania skutkujące naruszeniem dóbr osobistych innych osób,
  2. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
  3. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich,
  4. stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji,
  5. dyskryminujących lub nawołujących do dyskryminacji na jakimkolwiek tle,
  6. wzywających lub namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.
 3. W razie naruszenia jakiegokolwiek z postanowień, ust. 1 – 2 powyżej Usługodawca jest uprawniony do:
  1. wezwania Usługobiorcy do usunięcia niezgodnej z prawem treści,
  2. usunięcia – bez wcześniejszego ostrzeżenia lub wezwania – niezgodnej z prawem treści,
  3. zablokowaniu Usługobiorcy dostępu do Strony Internetowej lub innych Usług,
  4. odmowy dalszego świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Ochrony Prywatności znajdująca się w Zakładce pod nazwą Polityka ochrony prywatności.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie,
  którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w
  ramach Usług w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.

§ 6.

Odpowiedzialność

 1. Usługobiorca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może wyniknąć na skutek nieprawidłowego działania poszczególnych Usług, będącego wynikiem zdarzenia niezależnego od działań Usługodawcy,
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub  zaniechaniem Usługobiorcy, w szczególności  nieprawidłowym korzystaniem przez  niego  z Usług lub  korzystaniem z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. sprzętu, oprogramowania, łącza itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.
 5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść oraz zawartość wiadomości przesyłanych za pośrednictwem udostępnionych mu Usług.
 6. Usługobiorca  ponosi  odpowiedzialność  za  działania  podejmowane  po uwierzytelnieniu się w udostępnionych mu Usługach za pomocą swoich danych logowania (login i hasło).
 7. Usługodawca  nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości ani za szkodę, która  może  wyniknąć  w  związku  z działaniami  Usługobiorców niezgodnymi  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych przez Usługobiorcę (damnum emergens).

§ 7.

Prawa własności intelektualnej

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz  danych Usługodawcy  oraz  poszczególnych  Usług,  w szczególności: kod źródłowy strony, elementy  graficzne, arkusze, formularze, skrypty, animacje, są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 2. Powielanie oraz rozpowszechnianie udostępnionych materiałów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z treści świadczonych Usług oraz będących składnikiem Usług wyłącznie na warunkach określonych Regulaminem i wyłącznie w celu korzystania z  Usługi.

§ 8.

Informacja o przetwarzaniu plików cookies

 1. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony Internetowej, może ona zapisywać niewielkie pliki cookies na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Usługobiorcy oraz uzyskiwać do nich dostęp.
 2. Polityka plików cookies znajduję się w Zakładce Polityka ochrony prywatności.

§ 9.

Procedura reklamacyjna

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług jak i innych   kwestii   związanych z Usługami można przesyłać na adres e-mail: [email protected] bądź pisemnie – na adres Usługodawcy.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu)  dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie  zawiadomi składającego reklamację  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na  adres  e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej  lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych usług świadczonych drogą elektroniczną, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu czy też konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni jego postanowień.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na Stronie Internetowej. O wszelkich zmianach użytkownik zostanie poinformowany również na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. W razie, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Umowa o świadczenie Usług niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Usługi.
 4. Umowa o świadczenie Usług wymagających zarejestrowania zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021.

Ustawienia Cookies

Używamy plików cookie, aby świadczyć różnorodne usługi, stale je ulepszać, wyświetlać reklamy zgodnie z Twoimi zainteresowaniami na naszej stronie internetowej oraz udostępniać funkcje mediów społecznościowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z jej funkcji. Za Twoją zgodą używamy również analitycznych plików cookie do ulepszania naszej strony internetowej oraz marketingowych plików cookie do wyświetlania reklam i treści na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie i sposobie ich używania.
Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Klikając „Dostosuj ustawienia plików cookie”, możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies lub wycofać zgodę.

Ustawienia Cookies

To narzędzie pomaga wybierać i dezaktywować różne tagi/trackery/narzędzia analityczne używane na tej stronie internetowej.