Space

Ogólne warunki sprzedaży

ARTYKUŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE.

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży KAN Sp. z o.o. na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego, zostały przez Strony zaakceptowane, wiążą je i stanowią treść Umowy Sprzedaży, o ile inaczej nie zostanie postanowione.

1.2 O, ile inaczej nie zostanie, postanowione pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, będą miały następujące znaczenie:
a) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
b) Umowa Sprzedaży – umowa, mająca za przedmiot sprzedaż Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego i przyjętego przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszymi OWS, w tym Umowa Współpracy,
c) Sprzedawca – KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie, adres: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,
d) Kupujący – podmiot składający Zamówienie, będący Stroną Umowy Sprzedaży,
e) Produkty - rozumie się wyroby i towary sprzedawane przez Sprzedawcę (KAN sp. z o.o.),
f) Zamówienie – oznacza zamówienie na sprzedaż Produktów złożone Sprzedawcy przez Kupującego zgodnie z niniejszymi OWS,
g) Dokumentacja Produktów - dokumentacja, zawierająca dokładny opis wszystkich istotnych parametrów i cech Produktów, w szczególności opis techniczny, technologiczny, jakościowy Produktów wraz ze specyfikacjami technicznymi, wzorcami, próbkami, komponentami oraz Prawami Własności Intelektualnej,
h) Prawa Własności Intelektualnej – są to wszelkie chronione na terytorium RP i za granicą Polski formy własności intelektualnej dotyczące Produktów, bądź Sprzedawcy w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, know-how związane z Produktami, w tym procesem produkcyjnym Produktów, w tym Produktów produkowanych lub dostarczanych przez inne podmioty z grupy kapitałowej Sprzedawcy,
i) Cennik – obowiązujący Strony wykaz cen Produktów,
j) Strony – Strony Umowy Sprzedaży (Kupujący i Sprzedawca).

1.3 Niniejsze OWS dotyczą wszystkich Umów Sprzedaży, a także wszystkich ofert złożonych Sprzedawcy przez Kupującego, jak również wszystkich złożonych Kupującemu przez Sprzedawcę zaproszeń do składania ofert i Zamówień, dotyczących Produktów.

1.4 OWS mogą być przez Sprzedającego modyfikowane, zmieniane, bądź niektóre ich postanowienia wyłączane od stosowania. Zmiany OWS wiążą Kupującego od daty ich doręczenia Kupującemu w tej samej formie i w tym samym trybie, w których nastąpiło doręczenie Kupującemu niniejszych OWS.

1.5 W razie rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią Umowy Sprzedaży lub załączników szczegółowych do Umowy Sprzedaży, pierwszeństwo przed OWS ma treść Umowy Sprzedaży, a następne załączniki szczegółowe.

1.6 Niniejszym wyraźnie wyłącza się wszelkie odniesienia do ogólnych warunków Kupującego.

1.7 W razie, gdy w Umowie Sprzedaży ustalone zostaną warunki INCOTERMS, to uregulowania OWS odbiegające od ustalonych warunków INCOTERMS będą miały pierwszeństwo, chyba że Strony w Umowie Sprzedaży postanowią inaczej.

1.8 Treść niniejszych warunków OWS została opublikowana na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www.kan-therm.com

1.9 OWS nie mają zastosowania do sprzedaży Produktów, gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową (konsument).

2.0 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

ARTYKUŁ 2.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU(ÓW).

Charakterystyka Produktu(ów) jest określona w Dokumentacji Produktów.

ARTYKUŁ 3.
ZAMÓWIENIA.

3.1 Sprzedaż Produktów będzie następowała wyłącznie na podstawie Zamówień składanych Sprzedawcy przez Kupującego w trybie określonym w Artykule 3.2 i 3.3. poniżej.

3.2 Zamówienia będą składane przez Kupującego e-mailem, pisemnie lub faxem.

3.3 Zamówienia będą realizowane pod warunkiem, że Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania zgodnie z wymogami ustalonymi w Artykule 3.2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować Zamówienia z powodu braku zamawianego asortymentu Produktów lub z innych powodów to powiadomi o tym Kupującego celem dokonania korekty Zamówienia. Do korekty Zamówienia stosuje się postanowienia Artykułu 3.2. i 3.3.

3.4 Dostawy Produktów będą realizowane jednorazowo lub częściami według harmonogramu podanego w Zamówieniu. Datą jednorazowej dostawy Produktów jest data określona w Zamówieniu i potwierdzona przez Sprzedawcę. W wypadku realizacji dostaw częściami, datą dostawy Produktów będzie data określona w harmonogramie wskazanym w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę.

3.5 Jeżeli dostawa Produktów w całości lub w części nie może być zrealizowana na czas, to Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego i uzgodnić z Kupującym nowy termin dostawy. Cofnięcie (anulowanie) zamówienia zawsze wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.

ARTYKUŁ 4.
MINIMUM LOGISTYCZNE I ZABEZPIECZENIA.

4.1 Sprzedawca może w każdym czasie wprowadzić minimum logistyczne wartości lub ilości Produktów, które musi być spełnione przez Kupującego w zakresie wartości lub ilości. 

ARTYKUŁ 5.
ODBIÓR PRODUKTÓW.

5.1 Wydanie zamówionych Produktów i ich odbiór przez Kupującego będzie następowało w miejscu oznaczonym w Zamówieniu, a jeśli nie zostało oznaczone – w magazynie Sprzedawcy w Białymstoku.

5.2. W przypadku braku odebrania Produktów przez Kupującego w ustalonym terminie, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszystkimi kosztami związanymi z przechowywaniem i dostarczaniem Produktów.

5.3 Datą dostawy Produktów jest data podpisania dokumentu WZ i/lub listu przewozowego i dołączonych do listu dokumentu WZ lub specyfikacji produktów.

Przejście wszelkich ryzyk i kosztów związanych z Produktami nastąpi z chwilą odbioru Produktów, w tym przez przewożnika niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.

5.4 Przejście własności Produktów na Kupującego nastąpi z chwilą zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny Produktów oraz wszelkich należności związanych z realizacją Zamówienia. Niezależnie od przejścia tytułu własności, Kupujący ponosi całkowite ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia towaru, który znajduje się w jego posiadaniu lub pod jego nadzorem.

ARTYKUŁ 6.
WARUNKI HANDLOWE.

Szczegółowe warunki handlowe będą określone każdorazowo w Umowie Sprzedaży.

ARTYKUŁ 7.
CENA.

7.1 O ile Strony na piśmie nie uzgodnią inaczej, na rynku polskim produkty będą sprzedawane Kupującemu po cenach określonych w obowiązującym na dzień sprzedaży Cenniku dostępnym na stronie internetowej lub w indywidualnej ofercie handlowej przedstawionej w formie pisemnej lub mailowej. Na rynkach innych niż polski, Produkty będą sprzedane Kupującemu po cenach określonych w Cenniku dedykowanym na dany rynek lub w indywidualnej ofercie handlowej przedstawionej w formie pisemnej lub mailowej.

7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Produktów podanych w Cenniku w każdym czasie. Powyższe nie wymaga zmiany Umowy Sprzedaży, a jedynie poinformowania Kupującego. Zmiana cen nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą cen, które zostały zaakceptowane przez Sprzedawcę

7.3 Do cen Produktów wskazanych w Cenniku doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na datę dostawy Produktów.

7.4 Cena nie obejmuje kosztów ubezpieczenia i transportu, ani innych opłat z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności podatków, ceł, ani innych należności publicznoprawnych i opłat lokalnych, które mogą zostać naliczone w związku z dostawą, o ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej.

7.5 O, ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, płatność za dostarczone Produkty następuje przed odbiorem Produktów.

7.6 Kupującemu przysługuje prawo potrącenia wierzytelności wobec Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego wynikającymi z Umowy Sprzedaży tylko wtedy, gdy jego roszczenia wobec Sprzedającego wynikają z Umowy Sprzedaży i są ustalone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu uprawnionego do rozstrzygania sporów dotyczących roszczenia lub zostały uznanie na piśmie przez Sprzedawcę.

ARTYKUŁ 8.
DOKUMENTY ROZRACHUNKOWE.

8.1 Dokumentem rozrachunkowym będzie faktura wystawiona zgodnie ze stanem faktycznym i ogólnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

8.2 Wszelkie płatności będą dokonywane w formie bezgotówkowej przelewem na konto bankowe Sprzedawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaję się datę wpłynięcia środków na konto bankowe Sprzedawcy.

ARTYKUŁ 9.
GWARANCJA.

9.1 Sprzedawca gwarantuje, że sprzedane Produkty będą zgodne z Dokumentacją Produktów.

9.2 W informacjach o Produktach lub w innych prospektach, materiałach reklamowych, opisach itd. zawarte dane opierają się na aktualnym stanie wiedzy i na doświadczeniach Sprzedawcy. Wszystkie informacje należy więc postrzegać jedynie jako informacje przybliżone, nie zaś jako informacje dotyczące jakości i właściwości towarów. Nie uzasadniają one żadnej gwarancji jakości, właściwości lub trwałości. Przydatność Produktów Sprzedawcy dla przewidywanego celu zastosowania sprawdzić winien Kupujący.

9.3 Jakość Produktów dostarczonych Kupującemu będzie odpowiadać wymogom zawartym w ogólnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

9.4 Udzielona gwarancja jest jedyną i wyłączną odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady dostarczonych Produktów, bez względu na to czy taka odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego, i czy odpowiedzialność dotyczy szkód lub strat związanych z wadami rzeczy lub spowodowanych wadami rzeczy. Sprzedawca nie będzie odpowiadał w innym zakresie, nawet jeżeli rozszerzona odpowiedzialność wynikałaby ze stosowanych przy sprzedaży warunków, oświadczeń, gwarancji Kupującego lub innych tego rodzaju czynności albo oświadczeń powodujących rozszerzenie odpowiedzialności czy to na postawie ustawy lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej.

9.5 Strony niniejszym w całości wyłączają rękojmię za wady Produktów, określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 609 Kodeksu Cywilnego.

ARTYKUŁ 10.
REKLAMACJE.

10.1 Kupujący będzie miał prawo składać reklamacje dotyczące ilości lub jakości dostarczonych Produktów nie później niż w następujących terminach:

a) w przypadku reklamacji dotyczących ilości Produktów niezgodnej z przyjętym Zamówieniem - w ciągu 5 dni roboczych od daty odebrania Produktów,

b) w przypadku reklamacji dotyczących niezgodnej z Artykułem 9 jakości Produktów - w ciągu 60 dni od daty odbioru Produktów,

c) Protokół reklamacji Kupujący prześle Sprzedawcy pocztą, faksem lub drogą elektroniczną w zastrzeżonym powyżej terminie do złożenia reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną przez Kupującego reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacji, o czym ww. terminie poinformuje Kupującego pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.

10.2 W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca uzupełni braki ilościowe, naprawi lub zastąpi Produkt z wadami jakościowymi Produktem wolnym od wad poprzez dostarczenie Kupującemu przy realizacji następnego Zamówienia dodatkowej ilości Produktów na podstawie uwzględnionej reklamacji.

10.3 Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za Produkty objęte tym postępowaniem.

ARTYKUŁ 11. 
ZWROTY.

Zwroty Produktów przyjmowane są jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

11.2 Zwrotowi podlega jedynie Produkt pełnowartościowy, znajdujący się w bieżącej ofercie katalogowej Sprzedawcy.

11.3 Zwrotowi podlega Produkt w nienaruszonych i pełnych opakowaniach fabrycznych.

11.4 Zwrotowi nie podlega:

a) Produkt nietypowy lub sprowadzony na specjalne zamówienie Kupującego,

b) Produkt kupiony wcześniej niż 12 miesięcy wstecz licząc od daty faktury zakupu.

11.5 Zwracany Produkt powinien być spakowany z wyraźnym podziałem na artykuły.

11.6 Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia zwracanego Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie do magazynu Sprzedawcy, a będące wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez Kupującego.

11.7 Zwracane Produkt niespełniające w/w wymogów zostaną zwrócone Kupującemu na jego koszt.

11.8 Dokonujący zwrotu Produktu zobowiązany jest wskazać dokumenty sprzedaży (numery faktur VAT), na podstawie których dokonano zakupu zwracanego Produktu.

11.9 Rozliczenie zwrotu dokonywane jest w formie faktury korygującej VAT wystawionej do pierwotnej faktury zakupu.

11.10 W przypadku konieczności przepakowania zwracanych Produktów w magazynie Sprzedawcy, Kupujący zostanie obciążony kwotą wartości 10% całego zarejestrowanego zwrotu.

ARTYKUŁ 12.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY.

12.1 Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (włączając w to niedbalstwo lub naruszenie obowiązku ustawowego) bez względu na powód tej odpowiedzialności za: jakąkolwiek utratę zysku, korzyści z podjęcia przedsięwzięcia biznesowego, korzyści z zawarcia umowy, utraty wpływów, lub spodziewanych oszczędności, a także jakichkolwiek szkód pośrednich.

12.2 Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (włączając w to niedbalstwo lub naruszenie obowiązku ustawowego), jeżeli niewykonywanie przez niego zobowiązań umownych jest spowodowane okolicznościami związanymi z wykonywaniem umów, które zobowiązany był zawrzeć lub wykonywać na własny rachunek z uwagi na wymóg lub polecenie Kupującego bez względu na rodzaj tych okoliczności.

12.3 Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego czy to wynikająca z Umowy Sprzedaży, czy też wynikająca z czynów niedozwolonych (włączając w to niedbalstwo lub też naruszenie obowiązków ustawowych) bez względu na powód tej odpowiedzialności jest ograniczona do kwoty wartości Produktu, z którego wynika roszczenie o naprawienie szkody, a jeżeli kwota dochodzonego naprawienia szkody jest mniejsza od tej sumy Sprzedawca odpowiada do wysokości szkody.

12.4 Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy nie stanowią wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną przez niedbalstwo Sprzedawcy lub osób, za które Sprzedawca odpowiada.

ARTYKUŁ 13. 

KLAUZULA POUFNOŚCI.

Kupujący będzie traktować wszystkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Sprzedawcy na podstawie lub w związku z Umową Sprzedaży jako poufne. Kupujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne oraz nie rozpowszechniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane przez prawo lub stosowną władzę, oraz używać informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży. Wszelkie informacje poufne pozostaną własnością Sprzedawcy i na pierwsze wezwanie Kupujący zwróci Sprzedawcy wszystkie takie informacje sporządzone w formie pisemnej i nie zachowa żadnej ich kopii.

ARTYKUŁ 14.
SIŁA WYŻSZA.

14.1 Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie oraz wynikające z takiego opóźnienia inne naruszenia wykonywania Umowy Sprzedaży, jeżeli takie opóźnienie jest spowodowane przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą. W takim wypadku Strona jest upoważniona do stosownego przedłużenia czasu na wykonanie obowiązków. W przypadku działania Siły Wyższej (jak określono poniżej) Strona, która w wyniku tego jest opóźniona lub doznała szkód poinformuje drugą stronę możliwie jak najszybciej, ale w każdym przypadku w przeciągu siedmiu (7) dni po wystąpieniu takiej Siły Wyższej określając, jakiego charakteru jest to Siła Wyższa, jak również jej przybliżone trwanie. W sytuacji, gdy działanie Siły Wyższej trwa dłużej niż 14 dni lub oczekuje się, że będzie trwało dłużej niż 21 termin dni, wówczas Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży ze skutkiem na datę złożenia takiego oświadczenia Kupującemu.

14.2 Pojęcie Siły Wyższej będzie rozumiane jako obejmujące szkody lub opóźnienia spowodowane przez ustawy lub przepisy, a także rozporządzenia któregokolwiek z Rządów (de facto lub de jure), zjawiska naturalne, takie jak trzęsienia ziemi i powodzie, pożary, zamieszki, wojny, strajki, rozbicie statków, embargo na przewóz towarów lub inne przyczyny, dużych rozmiarów braki zaopatrzenia w energię, niedające się przewidzieć i poza kontrolą Stron i które powstrzymują całkowicie lub częściowo wywiązanie się z zobowiązań objętych Umową Sprzedaży.

ARTYKUŁ 15.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Wszystkie rozwiązania podlegające ochronie jako Prawa Własności Intelektualnej, w tym znaki towarowe, specyfikacje, rysunki, informacje, formy, przyrządy, narzędzia i inne materiały związane z Produktami i procesem produkcyjnym Produktów są i pozostaną własnością Sprzedawcy lub podmiotu z grupy kapitałowej Sprzedawcy. Kupujący nie posiada i nie nabędzie żadnego prawa, tytułu ani udziału w żadnym z Praw Własności Intelektualnej, a sprzedaż Produktów zawierających Prawa Własności Intelektualnej nie zapewnia Kupującemu żadnego prawa lub tytułu do Praw Własności Intelektualnej.

ARTYKUŁ 16.
SANKCJE.

Kupujący będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji oraz rozporządzeń władz państwowych obowiązujących w kraju, którego jurysdykcja ma zastosowanie, nie naruszy żadnych krajowych lub międzynarodowych sankcji handlowych, gospodarczych lub finansowych ani embarg ("Sankcji") mających do niego zastosowanie. Kupujący oświadcza, że on ani żaden z jego dyrektorów, funkcjonariuszy, agentów, pracowników lub podmiotów powiązanych, ani żaden użytkownik końcowy Produktów nie jest objęty żadną Sankcją, ani nie jest własnością lub podlega kontroli w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, przez jakąkolwiek stronę podlegającą jakimkolwiek Sankcjom. Kupujący oświadcza, że obecnie posiada i będzie dbał o to, aby w okresie obowiązywania Umowy Sprzedaży obowiązywały wszystkie odpowiednie procedury, środki monitorowania i kontrole wewnętrzne w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi Sankcjami mającymi do niego zastosowanie. Kupujący oświadcza, że nie będzie bezpośrednio ani pośrednio re-eksportować, odsprzedawać ani w inny sposób zbywać Produktów do żadnego kraju objętego embargiem na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych. Ponadto Kupujący potwierdza, że Produkty nie będą używane do działalności, która dotyczy projektowania, rozwoju, produkcji, użycia lub składowania broni jądrowej, chemicznej, biologicznej lub pocisków.

ARTYKUŁ 17.
PRAWO WŁAŚCIWE.

Umowa Sprzedaży podlega polskiemu prawu materialnemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana, z wyłączeniem norm kolizyjnych i postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.

ARTYKUŁ 18.
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW. JURYSDYKCJA SĄDÓW.

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży, w tym wszelkie spory dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności, niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie przez Strony, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla Sprzedawcy.

ARTYKUŁ 19.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

19.1 Z zastrzeżeniem Artykułu 1.4. i Artykułu 7.2. OWS, Umowa Sprzedaży może być zmieniona lub uzupełniona w całości lub w części w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron.

19.2 Kupujący nie przekaże jakichkolwiek lub wszystkich swoich praw lub zobowiązań objętych Umową Sprzedaży stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

19.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy Sprzedaży będzie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd o odpowiedniej właściwości w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas będzie ono zastąpione alternatywnym postanowieniem, które jest najbliższe, co do zakresu, skutku i wykonalności do pierwotnego postanowienia a ta nieważność lub niewykonalność nie spowoduje braku ważności pozostałych postanowień Umowy Sprzedaży, które nadal będą w pełni obowiązywać.

19.4 Kupujący, składając Zamówienie Zakupu, oświadcza i zapewnia Sprzedawcę, że posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia Umowy Sprzedaży, wszystkie konieczne czynności właściwych organów Kupującego zostały podjęte w celu zatwierdzenia zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży, nie istnieją żadne umowne zobowiązania lub inne obowiązki, które uniemożliwiłyby mu podpisanie lub wykonywanie Umowy Sprzedaży.

19.5 O, ile OWS nie stanowią wprost inaczej, wszystkie zawiadomienia i korespondencja Stron Umowy Sprzedaży będzie doręczana Sprzedawcy na adres wskazany w Artykule 1.2 lit c OWS, a Kupującemu na adres wskazany w Zamówieniu. Wszelka korespondencja, zawiadomienia bądź wszelkie inne notyfikacje lub oświadczenia w formie pisemnej przesłane przez Stronę do drugiej Strony listem poleconym na ostatni wskazany przez tę drugą Stronę zgodnie z Umową adres korespondencji, uważane będzie za skutecznie doręczone drugiej Stronie, przy czym za datę doręczenia uznana będzie także data upływu terminu odbioru przesyłki z pierwszego awizowania przesyłki poleconej wysłanej na ostatni adres korespondencji podanej przez drugą Stronę albo zwrotu przesyłki przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany” lub podobną.

19.6 Jeżeli Kupującemu zostaną podane do wiadomości przez Sprzedającego OWS w języku innym niż w języku, jakim została zawarta Umowa Sprzedaży (język umowy), to służy to wyłącznie ułatwieniu zrozumienia. W przypadku różnic w interpretacji obowiązuje tekst sporządzony w języku umowy.

Załącznik 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży Kan sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR/RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem danych osobowych Kupujących – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Z inspektorem ochrony danych w KAN sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected].

3. Udostępnione Administratorowi dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej Umowy.

4. Dane osobowe udostępnione przez Kupujących nie będą przekazywane do innych odbiorców ani do państwa trzeciego.

5. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także czas dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

6. Kupujący, którzy udostępniają swoje dane osobowe, posiadają prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Podmioty danych posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (GDPR/RODO).

8. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się z udziałem czynnika ludzkiego oraz zachowaniem zasad przejrzystości, legalności i adekwatności w celu oceny niektórych czynników osobowych, takich jak preferencje produktowe, sytuacja ekonomiczna, upodobania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór oferty do potencjalnych potrzeb Kupujących.

9. Każdorazowe podanie danych osobowych przez Kupujących jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

Ogólne Warunki Sprzedaży KAN Sp. z o.o. obowiązują od dnia 23/11/2018.


1. Общие условия продажи

Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o.  

СТАТЬЯ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

1.1 Настоящие Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o. на основании статьи 384 Гражданского кодекса были одобрены Сторонами, являются обязательными для Сторон и составляют неотъемлемую часть Договора купли-продажи, если Сторонами не оговорено иное.

1.2 Если не указано иное, термины, используемые в Общих условиях продажи, имеют следующее значение:
a) ОУП – означает настоящие Общие условия продажи,
б) Договор купли-продажи – означает договор, предметом которого является продажа Продукции, заключенный между Продавцом и Покупателем на основании Заказа, размещенного Покупателем и принятого Продавцом в соответствии с настоящими ОУП, включая Договор о сотрудничестве,
в) Продавец – означает компанию KAN Sp. z o.o. с местом нахождения в Клеосине, адрес: ул. Здройова, д. 51, 16-001 Клеосин [ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin)],
г) Покупатель – означает лицо, размещающее Заказ, являющееся Стороной Договора купли-продажи,
д) Продукция – означает продукты и товары, продаваемые Продавцом (KAN sp. z o.o.),
е) Заказ – означает заказ на продажу Продукции, размещенный Покупателем у Продавца в соответствии с настоящими ОУП,
ё) Документация на Продукцию – означает документацию, содержащую подробное описание всех существенных параметров и характеристик Продукции, в частности техническое, технологическое описание и описание качества Продукции вместе с техническими спецификациями, образцами, пробами, компонентами и Правами интеллектуальной собственности,
ж) Права интеллектуальной собственности – означают все формы интеллектуальной собственности, защищенные на территории Республики Польша и за рубежом, касающиеся Продукции или Продавца, включая авторские права, торговые марки, патенты, полезные модели, промышленные образцы, ноу-хау, связанные с Продукцией, в том числе, процесс производства Продукции, включая Продукцию, произведенную или поставленную другими предприятиями финансовой группы Продавца,
з) Прайс-лист – означает перечень цен на Продукцию, обязательный для Сторон
и) Стороны – означают Стороны Договора купли-продажи (Покупатель и Продавец)

1.3 Настоящие ОУП распространяются на все Договоры купли-продажи, все предложения, направляемые Продавцом Покупателю, а также на все направляемые Продавцом Покупателю приглашения к участию в тендерах и к размещению Заказов в отношении Продуктов.

1.4 ОУП могут модифицироваться, изменяться Продавцом, или некоторые из положений ОУП могут быть исключены из применения Продавцом. Изменения ОУП связывают Покупателя с даты их доставки Покупателю в той же форме и тем же способом, в котором данные ОУП были доставлены Покупателю.

1.5 В случае расхождений между содержанием ОУП и содержанием Договора купли-продажи или отдельных приложений к Договору купли-продажи, содержание Договора купли-продажи, а затем отдельных приложений имеет преимущественную силу перед ОУП.

1.6 Стороны настоящим однозначно исключают любую ссылку на общие положения и условия Покупателя.

1.7 Если в Договоре купли-продажи оговорены условия ИНКОТЕРМС [INCOTERMS], то преимущественную силу имеют положения ОУП, отклоняющиеся от оговоренных условий ИНКОТЕРМС, если в Договоре купли-продажи Стороны не согласовали иное.

1.8 Содержание настоящих условий ОУП было опубликовано на интернет-сайте Продавца по адресу: www.kan-therm.com

1.9 Настоящие ОУП не применяются к продаже Продукции, когда Покупатель является физическим лицом, приобретающим Продукцию с целью, не связанной с его/ее хозяйственной ни профессиональной деятельностью (потребитель).

2.0 Информация, размещенная на сайте Продавца, не является предложением в соответствии с Гражданским кодексом, а только приглашением к размещению заказов.

СТАТЬЯ 2.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА (ПРОДУКТОВ).

Характеристики Продукта (Продуктов) изложены в Документации Продукции.

СТАТЬЯ 3.
ЗАКАЗЫ.

3.1 Продажа Продуктов осуществляется исключительно на основании Заказов, размещенных Покупателем у Продавца в соответствии с процедурой, описанной в статьях 3.2 и 3.3 ниже.

3.2 Заказы размещаются Покупателем по электронной почте, в письменной форме или по факсу.

3.3 Заказы выполняются при условии, что Продавец подтверждает принятие Заказа в течение 5 рабочих дней с момента его получения в соответствии с требованиями, указанными в статье 3.2. В случае, если Продавец не сможет выполнить Заказ из-за отсутствия заказанного ассортимента Продукции или по другим причинам, Продавец должен уведомить Покупателя с целью соответствующего изменения Заказа. Положения статей 3.2. и 3.3. применяются к изменению Заказа.

3.4 Поставки Продукции осуществляются единовременно или по частям в соответствии с графиком, указанным в Заказе. Датой единовременной поставки Продукции является дата, указанная в Заказе и подтвержденная Продавцом. В случае частичных поставок датой поставки Продукции является дата, названная в графике, указанном в Заказе, подтвержденном Продавцом.

3.5 Если поставка Продукции полностью или частично не сможет быть осуществлена в срок, Продавец обязан немедленно уведомить об этом Покупателя и согласовать с Покупателем новую дату поставки. Отмена (аннулирование) заказа всегда нуждается в письменном согласии Продавца.
 

СТАТЬЯ 4.
МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАКАЗА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ

4.1 Продавец вправе в любое время ввести минимальный объем или минимальную сумму заказа, которые должны быть выполнены Покупателем в стоимостном или количественном выражении.
 

СТАТЬЯ 5.
ПРИЕМ ПРОДУКЦИИ

5.1 Выдача заказанной Продукции и их получение Покупателем происходят в месте, указанном в Заказе, а если данное место не указано – на складе Продавца в Белостоке.

5.2. Если Продукция не будет принята Покупателем в течение согласованного срока, Продавец имеет право взыскать с Покупателя все расходы, связанные с хранением и доставкой Продукции.

5.3 Датой поставки Продукции считается дата подписания накладной на отпуск товаров со склада и/или транспортной накладной и спецификации продукции, приложенной к данным документам.
Переход всех рисков и расходов, связанных с Продукцией, происходит при получении Продукции, в том числе перевозчиком, независимо от того, кто несет транспортные расходы.

5.4 Переход права собственности на Продукцию к Покупателю происходит в момент оплаты Продавцу общей стоимости Продукции и всей дебиторской задолженности, связанной с выполнением Заказа. Независимо от перехода права собственности Покупатель несет весь риск случайной гибели или случайного повреждения товара, находящегося в его владении или на хранении.
 

СТАТЬЯ 6.
КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Подробные коммерческие условия будут указаны в каждом Договоре купли-продажи.
 

СТАТЬЯ 7.
ЦЕНА.

7.1 Если Сторонами в письменной форме не согласовано иное, на польском рынке продукция будет продаваться Покупателю по ценам, указанным в действующем на день продажи Прайс-листе, размещенном на сайте или в индивидуальном коммерческом предложении, представленном в письменной форме или по электронной почте. На рынках, отличных от Польши, Продукция продается Покупателю по ценам, указанным в Прайс-листе, предназначенном для данного рынка, или в индивидуальном коммерческом предложении, представленном в письменной форме или по электронной почте.

7.2 Продавец оставляет за собой право в любое время изменять указанные в Прайс-листе цены реализации Продукции. Вышеуказанное не нуждается в изменении Договора купли-продажи, а только в предоставлении соответствующей информации Покупателю. Изменение цен не распространяется на Заказы, размещенные до изменения цен и принятые Продавцом.

7.3 К ценам Продукции, указанным в Прайс-листе, добавляется НДС по ставке, действующей на дату поставки Продукции.

7.4 Цена не включает страховые и транспортные расходы, а также другие оплаты любого рода, в частности, налоги, пошлины или другие государственные или местные сборы, которые могут взиматься в связи с поставкой, если иное не предусмотрено Договором купли-продажи.

7.5 Если иное не согласовано Сторонами в письменном виде, оплата за поставленную Продукцию должна быть произведена до получения Продукции.

7.6 Покупатель вправе засчитывать свои требования к Продавцу по Договору купли-продажи с требованиями Продавца только в том случае, если требования Покупателя вытекают из Договора купли-продажи и установлены вступившим в законную силу решением суда или иного органа, уполномоченного разрешать споры по претензиям, либо признаны Продавцом в письменной форме.
 

СТАТЬЯ 8.
РАСЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

8.1 Расчетным документом является счет-фактура, выставленный в соответствии с фактическим состоянием и общеприменимым налоговым законодательством.

8.2 Все платежи производятся в безналичной форме путем перевода на банковский счет Продавца, указанный в счете-фактуре. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на банковский счет Продавца.
 

СТАТЬЯ 9.
ГАРАНТИЯ.

9.1 Продавец гарантирует, что продаваемая Продукция будет соответствовать Документации на Продукцию.

9.2 Данные, содержащиеся в информации о Продукции или в других проспектах, рекламных материалах, описаниях и т.д., основаны на текущем состоянии знаний и опыта Продавца. По этой причине вся информация должна рассматриваться только в качестве приблизительной информации, а не в качестве информации о качестве и характеристиках товара. Вышеуказанные данные не являются обоснованием для гарантий качества, свойств или срока жизни Продукции. Пригодность Продукции Продавца для использования по назначению должна быть проверена Покупателем.

9.3 Качество Продукции, поставляемой Покупателю, должно соответствовать требованиям общеприменимых положений польского законодательства.

9.4 Предоставляемая гарантия является единственной и исключительной ответственностью Продавца за недостатки поставленной Продукции, независимо от того, возникает ли такая ответственность из договора, правонарушения, и касается ли она ущерба или убытков, связанных с недостатками Продукции или вызванных ими. Продавец не несет ответственности в ином объеме, даже если расширенная ответственность будет вытекать из применяемых для продажи условий, заявлений, гарантий Покупателя или любых других подобных действий или заявлений, приводящих к расширению ответственности, будь то на основании закона или любой другой правовой основы.

9.5 Стороны настоящим полностью исключают законную гарантию на недостатки Продукции, предусмотренную положениями польского Гражданского кодекса [Kodeks Cywilny], включая статью 609 Гражданского кодекса.
 

СТАТЬЯ 10.
ЖАЛОБЫ.

10.1 Покупатель имеет право предъявлять претензии относительно количества или качества поставленной Продукции, соблюдая при этом следующие сроки:

а) в случае претензий по количеству Продукции, не соответствующей принятому Заказу – в течение 5 рабочих дней со дня получения Продукции.

б) в случае претензий по качеству Продукции, не соответствующих Статье 9 – в течение 60 дней со дня получения Продукции.

в) Покупатель должен направить протокол претензии Продавцу по почте, факсу или электронной почте в течение вышеуказанного срока. Продавец обязан рассмотреть поданную Покупателем претензию в течение 14 дней со дня получения протокола претензии, о чем Покупатель уведомляется в вышеуказанный срок по почте, факсу или электронной почте.

10.2 В случае принятия претензии Продавец обязан восполнить недостаток количества, отремонтировать или заменить Продукцию ненадлежащего качества на Продукцию надлежащего качества, поставив Покупателю во время выполнения следующего Заказа дополнительное количество Продукции на основании принятой претензии.

10.3 Направление претензии не освобождает Покупателя от обязанности оплатить стоимость Продукции, которой касается претензия.
 

СТАТЬЯ 11. 
ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ
Возврат Продукции принимается только в особо обоснованных случаях.

11.2 Возврату подлежит только полноценная Продукция из текущего предложения Продавца в каталоге.

11.3 Продукция должна быть возвращена в неповрежденной и полной заводской упаковке.

11.4 Возвратам не подлежит:
a) Нестандартный товар или товар, изготовленный по специальному заказу Покупателя,
b) Товар, приобретенный более 12 месяцев назад, считая со дня выставления счета-фактуры.

11.5 Возвращаемая Продукция должна быть упакована с четким разделением товарной партии на отдельные товары.

11.6 Покупатель обязан обеспечить сохранность возвращаемой Продукции на время транспортировки. Продавец не несет ответственности за повреждения товара, возникшие во время транспортировки на склад Продавца и являющиеся следствием ненадлежащей защиты товара Покупателем.

11.7 Возвращенная Продукция, не соответствующая вышеуказанным требованиям, будет отправлена Покупателю за его счет.

11.8 Лицо, возвращающее Продукцию, обязано указать документы о продаже (номера счетов-фактур), на основании которых была приобретена возвращаемая Продукция.

11.9 Расчеты по возмещению производятся в форме корректировочного счета-фактуры, выставленного к первоначальному счету-фактуре на покупку.

11.10 В случае, если возвращаемая Продукция должна быть переупакована на складе Продавца, с Покупателя взимается 10% от общей суммы зарегистрированного возврата.
 

СТАТЬЯ 12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

12.1 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности, будь то по договору или в результате правонарушения (включая халатность или нарушение законных обязанностей), независимо от причины данной ответственности, за: любые упущенные выгоды, выгоды от осуществления предпринимательской деятельности, выгоды от заключения договора, упущенные доходы или ожидаемые сбережения, а также любые косвенные убытки.

12.2 Ни при каких обстоятельствах Продавец не несет ответственности, будь то по договору или в результате правонарушения (включая халатность или нарушение законных обязанностей), если невыполнение им договорных обязательств вызвано обстоятельствами, связанными с выполнением договоров, которые он был обязан заключить или выполнить за свой счет в связи с требованием или поручением Покупателя, независимо от характера таких обстоятельств.

12.3 Ответственность Продавца перед Покупателем либо по Договору купли-продажи, либо по правонарушениям (включая халатность или нарушение законных обязательств), независимо от причины такой ответственности, ограничивается суммой стоимости Продукции, из которой вытекает требование о возмещении ущерба, а если сумма требуемого возмещения ущерба меньше этой суммы, Продавец несет ответственность в пределах суммы ущерба.

12.4 Ограничения ответственности Продавца не исключают или ограничивают ответственность за смерть или телесные повреждения, вызванные халатностью Продавца или лиц, за которых Продавец несет ответственность.
 

СТАТЬЯ 13. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

Всю информацию, предоставленную Продавцом или от его имени в рамках Договора купли-продажи или в связи с ним Покупатель обязан рассматривать как конфиденциальную. Покупатель соглашается сохранять конфиденциальность информации и не распространять ее без предварительного письменного согласия Продавца, за исключением случаев, предусмотренных законом или соответствующими органами, а также использовать конфиденциальную информацию исключительно в целях, связанных с исполнением Договора купли-продажи. Вся конфиденциальная информация остается собственностью Продавца, а Покупатель возвращает ее Продавцу по первому требованию в письменной форме, без права сохранения ее копии.
 

СТАТЬЯ 14.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1 Ни одна из Сторон не несет ответственности за любую задержку или иное нарушение исполнения Договора купли-продажи в результате такой задержки, если такая задержка вызвана причинами, находящимися вне ее контроля. В этом случае Сторона вправе получить соответствующее продление срока для исполнения своих обязательств. В случае обстоятельств непреодолимой силы (как определено ниже), Сторона, у которой произошла задержка или которой нанесен ущерб, должна как можно скорее, но в любом случае в течение семи (7) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, проинформировать другую Сторону с указанием характера обстоятельства непреодолимой силы, а также его приблизительной продолжительности. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 14 дней или ожидается, что они будут продолжаться более 21 дней, Продавец имеет право расторгнуть Договор купли-продажи с даты представления такого заявления Покупателю.

14.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, приводящие к убыткам или задержкам, вызванные законами или постановлениями и указами любого из правительств (де-факто или де-юре), природными явлениями, такими как землетрясения и наводнения, пожары, беспорядки, войны, забастовки, кораблекрушения, эмбарго на перевозку товаров или другие причины, крупномасштабный дефицит энергоносителей, которые являются непредвиденными и неподконтрольными Сторонам и препятствуют полному или частичному выполнению обязательств по Договору купли-продажи.
 

СТАТЬЯ 15.
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

Все решения, подлежащие защите в качестве Прав на интеллектуальную собственность, включая торговые марки, спецификации, чертежи, информацию, формы, приборы, инструменты и другие материалы, связанные с Продукцией и процессом производства Продукции, являются и остаются собственностью Продавца или компании, входящей в группу капитала Продавца. Покупатель не имеет и не будет приобретать никаких прав, титулов или интересов в отношении любых прав интеллектуальной собственности, и продажа Продукции, содержащей Права интеллектуальной собственности, не предоставляет Покупателю никаких прав или титулов на Права интеллектуальной собственности.
 

СТАТЬЯ 16.
САНКЦИИ

Покупатель будет соблюдать все применимые положения закона и другие постановления и распоряжения государственных властей, действующие в стране, юрисдикция которой подлежит применению, и не будет нарушать любые применимые к нему национальные или международные торговые, экономические или финансовые санкции или эмбарго («Санкции»). Покупатель заявляет, что ни он, ни кто-либо из его директоров, должностных лиц, агентов, работников или аффилированных лиц, ни любой конечный пользователь Продукции не подпадает под действие каких-либо санкций или полностью или частично, прямо или косвенно принадлежит какой-либо стороне либо контролируется какой-либо стороной, подпадающей под действие каких-либо санкций. Покупатель заявляет, что в настоящее время он обладает всеми соответствующими процедурами и в течение срока действия Договора купли-продажи приложит усилия для обеспечения действия всех соответствующих процедур, мер мониторинга и внутреннего контроля для обеспечения соблюдения всех применимых к нему Санкций. Покупатель заявляет, что он не будет прямо или косвенно реэкспортировать, перепродавать или иным образом отчуждать Продукцию в любой стране, на которую наложено эмбарго в соответствии с законами и правилами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза или Соединенных Штатов. Кроме того, Покупатель подтверждает, что Продукция не будет использоваться для деятельности, связанной с проектированием, разработкой, производством, использованием или хранением ядерного, химического, биологического оружия или ракет.
 

СТАТЬЯ 17.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.

Договор купли-продажи регулируется и толкуется в соответствии с польским материальным правом, исключая коллизионные нормы и положения Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 года.
 

СТАТЬЯ 18.
ПРАВИЛА УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ.

Все споры и претензии, вытекающие из Договора купли-продажи, в том числе любые споры, связанные с его нарушением, прекращением или недействительностью, неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказа, неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по гарантии, которые не были разрешены Сторонами мирным путем, подлежат разрешению польскими судами общей юрисдикции по месту нахождения Продавца.
 

СТАТЬЯ 19.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

19.1 С учетом Статьи 1.4. и Статьи 7.2. ОУП, Договор купли-продажи может быть изменен или дополнен полностью или частично в любое время в письменной форме. Изменения Договора купли-продажи действительны при условии, что они составлены в виде письменного приложения, подписанного лицами, уполномоченными представлять Стороны.

19.2 Покупатель не должен передавать какие-либо или все свои права или обязательства по Договору купли-продажи третьим лицам без предварительного письменного согласия Продавца.

19.3 Если какое-либо положение Договора купли-продажи будет признано компетентным судом любой юрисдикции недействительным или неисполнимым, Стороны обязуются заменить такое положение альтернативным положением, наиболее близким по объему, действию и исполнимости к первоначальному положению, при этом остальные положения Договора купли-продажи остаются в силе.

19.4 Размещая Заказ на покупку, Покупатель заявляет и гарантирует Продавцу, что он имеет полное право и полномочия на заключение Договора купли-продажи, все необходимые действия компетентных органов Покупателя были предприняты для одобрения заключения и исполнения Договора купли-продажи и отсутствуют договорные обязательства или иные обязанности, которые препятствовали бы ему подписать или исполнить Договор купли-продажи.

19.5 Если в ОУП прямо не предусмотрено иное, все уведомления и переписка Сторон Договора купли-продажи должны доставляться Продавцу по адресу, указанному в статье 1.2(c) ОУП, а Покупателю - по адресу, указанному в Заказе. Любая переписка, уведомления или любые другие сообщения или заявления в письменной форме, направленные Стороной другой Стороне заказным письмом по последнему адресу для переписки, указанному такой другой Стороной в соответствии с Договором, считаются надлежащим образом врученными другой Стороне, причем датой вручения считается также дата истечения срока получения переписки в почтовом отделении с момента первого уведомления о получении заказного письма, направленного по последнему адресу для переписки, указанному другой Стороной, или возвращения переписки почтовым отделением с пометкой «адресат неизвестен» или аналогичной.

19.6 В случае, если Продавец передаст Покупателю ОУП на языке, отличном от языка, на котором заключен Договор купли-продажи (язык договора), то данная версия будет служить исключительно для облегчения их понимания. В случае расхождений в толковании ОУП преимущественную силу имеет текст на языке договора.

Приложение 1 к Общим условиям продажи компании Kan sp. z o.o.

Информационное обязательство, упомянутое в абз. 1 и 2 статьи 13 Общего регламента по защите данных (GDPR) от 27 апреля 2016 года.

1. Контролером персональных данных Покупателей – физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, является KAN sp. z o.o. ul. Здройова 51, 16-001 Клеосин.

2. Инспектор по защите персональных данных компании KAN sp. z o.o. доступен по адресу электронной почты: [email protected].

3. Персональные данные, предоставленные Контролеру, обрабатываются исключительно в целях исполнения договора купли-продажи и предъявления требований, вытекающих из заключенного Договора.

4. Предоставленные Покупателями персональные данные не будут передаваться другим получателям или в третью страну.

5. Предоставленные персональные данные будут храниться в течение всего срока действия договора, а также в течение срока действия любых требований, вытекающих из договора.

6. Покупатели, предоставляющие свои персональные данные, имеют право доступа к содержанию данных, право на исправление, удаление, ограничение обработки, право на переносимость данных, право на возражение против обработки.

7. Субъекты данных также имеют право подать жалобу Президенту Управления по защите персональных данных, если они считают, что обработка персональных данных Продавцом нарушает положения Общего регламента по защите данных от 27 апреля 2016 года (GDPR).

8. Персональные данные Покупателей будут обрабатываться с помощью автоматизированных средств, включая профилирование. Автоматизированное принятие решений будет осуществляться при участии человеческого фактора и с соблюдением принципов прозрачности, законности и адекватности с целью оценки определенных персональных факторов, таких как предпочтения в отношении продуктов, экономическое положение, вкусы, а следствием такой обработки будет выбор предложения в зависимости от потенциальных потребностей Покупателей.

9. Любое предоставление Покупателями персональных данных является добровольным, но необходимым для заключения и исполнения Договора.
 

Общие условия продажи компании KAN Sp. z o.o. действуют с 23/11/2018.

Ustawienia Cookies

Używamy plików cookie, aby świadczyć różnorodne usługi, stale je ulepszać, wyświetlać reklamy zgodnie z Twoimi zainteresowaniami na naszej stronie internetowej oraz udostępniać funkcje mediów społecznościowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z jej funkcji. Za Twoją zgodą używamy również analitycznych plików cookie do ulepszania naszej strony internetowej oraz marketingowych plików cookie do wyświetlania reklam i treści na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie i sposobie ich używania.
Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Klikając „Dostosuj ustawienia plików cookie”, możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies lub wycofać zgodę.

Ustawienia Cookies

To narzędzie pomaga wybierać i dezaktywować różne tagi/trackery/narzędzia analityczne używane na tej stronie internetowej.