KAN-therm: Ogólne warunki sprzedaży
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży KAN Sp. z o.o.


ARTYKUŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE.

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży KAN Sp. z o.o. na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego, zostały przez Strony zaakceptowane, wiążą je i stanowią treść Umowy Sprzedaży, o ile inaczej nie zostanie postanowione

1.2 O, ile inaczej nie zostanie postanowione pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży będą miały następujące znaczenie:

a) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
b) Umowa Sprzedaży – umowa, mająca za przedmiot sprzedaż Produktów zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na podstawie Zamówienia złożonego przez Kupującego i przyjętego przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszymi OWS, w tym Umowa Współpracy,
c) Sprzedawca – KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie, adres: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,
d) Kupujący – podmiot składający Zamówienie, będący Stroną Umowy Sprzedaży,
e) Produkty - rozumie się wyroby i towary sprzedawane przez Sprzedawcę (KAN sp. z o.o.),
f) Zamówienie – oznacza zamówienie na sprzedaż Produktów złożone Sprzedawcy przez Kupującego zgodnie z niniejszymi OWS,
g) Dokumentacja Produktów - dokumentacja, zawierająca dokładny opis wszystkich istotnych parametrów i cech Produktów, w szczególności opis techniczny, technologiczny, jakościowy Produktów wraz ze specyfikacjami technicznymi, wzorcami, próbkami, komponentami oraz Prawami Własności Intelektualnej,
h) Prawa Własności Intelektualnej– są to wszelkie chronione na terytorium RP i za granicą Polski formy własności intelektualnej dotyczące Produktów, bądź Sprzedawcy w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, know-how związane z Produktami, w tym procesem prAodukcyjnym Produktów, w tym Produktów produkowanych lub dostarczanych przez inne podmioty z grupy kapitałowej Sprzedawcy,
i) Cennik – obowiązujący Strony wykaz cen Produktów
J) Strony – Strony Umowy Sprzedaży (Kupujący i Sprzedawca)

1.3 Niniejsze OWS dotyczą wszystkich Umów Sprzedaży, a także wszystkich ofert złożonych Sprzedawcy przez Kupującego, jak również wszystkich złożonych Kupującemu przez Sprzedawcę zaproszeń do składania ofert i Zamówień, dotyczących Produktów.

1.4 OWS mogą być przez Sprzedającego modyfikowane, zmieniane, bądź niektóre ich postanowienia wyłączane od stosowania. Zmiany OWS wiążą Kupującego od daty ich doręczenia Kupującemu w tej samej formie i w tym samym trybie, w których nastąpiło doręczenie Kupującemu niniejszych OWS.

1.5 W razie rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią Umowy Sprzedaży lub załączników szczegółowych do Umowy Sprzedaży, pierwszeństwo przed OWS ma treść Umowy Sprzedaży , a następne załączniki szczegółowe.

1.6 Niniejszym wyraźnie wyłącza się wszelkie odniesienia do ogólnych warunków Kupującego.

1.7 W razie, gdy w Umowie Sprzedaży ustalone zostaną warunki INCOTERMS, to uregulowania OWS odbiegające od ustalonych warunków INCOTERMS będą miały pierwszeństwo chyba, że Strony w Umowie Sprzedaży postanowią inaczej.

1.8 Treść niniejszych warunków OWS została opublikowana na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www.kan-therm.com

1.9 OWS nie mają zastosowania do sprzedaży Produktów, gdy Kupującym jest osoba fizyczna, która nabywa rzeczy w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową (konsument).

2.0 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.


ARTYKUŁ 2.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU(ÓW).


Charakterystyka Produktu(ów) jest określona w Dokumentacji Produktów.

 

ARTYKUŁ 3.
ZAMÓWIENIA.

3.1 Sprzedaż Produktów będzie następowała wyłącznie na podstawie Zamówień składanych Sprzedawcy przez Kupującego w trybie określonym w Artykule 3.2 i 3.3. poniżej.

3.2 Zamówienia będą składane przez Kupującego e-mailem, pisemnie lub faxem.

3.3 Zamówienia będą realizowane pod warunkiem, że Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania zgodnie z wymogami ustalonymi w Artykule 3.2. W przypadku, gdy Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować Zamówienia z powodu braku zamawianego asortymentu Produktów lub z innych powodów to powiadomi o tym Kupującego celem dokonania korekty Zamówienia. Do korekty Zamówienia stosuje się postanowienia Artykułu 3.2. i 3.3.

3.4 Dostawy Produktów będą realizowane jednorazowo lub częściami według harmonogramu podanego w Zamówieniu. Datą jednorazowej dostawy Produktów jest data określona w Zamówieniu i potwierdzona przez Sprzedawcę. W wypadku realizacji dostaw częściami, datą dostawy Produktów będzie data określona w harmonogramie wskazanym w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę.

3.5 Jeżeli dostawa Produktów w całości lub w części nie może być zrealizowana na czas, to Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego i uzgodnić z Kupującym nowy termin dostawy. Cofnięcie (anulowanie) zamówienia zawsze wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy.

 

ARTYKUŁ 4.
MINIMUM LOGISTYCZNE I ZABEZPIECZENIA.

4.1 Sprzedawca może w każdym czasie wprowadzić minimum logistyczne wartości lub ilości Produktów, które musi być spełnione przez Kupujacego w zakresie wartości lub ilości .

 

ARTYKUŁ 5.
ODBIÓR PRODUKTÓW.

5.1 Wydanie zamówionych Produktów i ich odbiór przez Kupującego będzie następowało w miejscu oznaczonym w Zamówieniu, a jeśli nie zostało oznaczone – w magazynie Sprzedawcy w Białymstoku.

5.2. W przypadku braku odebrania Produktów przez Kupującego w ustalonym terminie, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszystkimi kosztami związanymi z przechowywaniem i dostarczaniem Produktów.

5.3 Datą dostawy Produktów jest data podpisania dokumentu WZ i/lub listu przewozowego i dołączonych do listu dokumentu WZ lub specyfikacji produktów.

Przejście wszelkich ryzyk i kosztów związanych z Produktami nastąpi z chwilą odbioru Produktów, w tym przez przewożnika niezależnie od tego, kto ponosi koszty transportu.

5.4 Przejście własności Produktów na Kupującego nastąpi z chwilą zapłaty na rzecz Sprzedawcy całości ceny Produktów oraz wszelkich należności związanych z realizacją Zamówienia. Niezależnie od przejścia tytułu własności, Kupujący ponosi całkowite ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia towaru, który znajduje się w jego posiadaniu lub pod jego nadzorem.

 

ARTYKUŁ 6.
WARUNKI HANDLOWE.

Szczegółowe warunki handlowe będą określone każdorazowo w Umowie Sprzedaży.

 

ARTYKUŁ 7.
CENA.

7.1 O ile Strony na piśmie nie uzgodnią inaczej , na rynku polskim produkty będą sprzedawane Kupującemu po cenach określonych w obowiązującym na dzień sprzedaży Cenniku dostępnym na stronie internetowej lub w indywidualnej ofercie handlowej przedstawionej w formie pisemnej lub mailowej. Na rynkach innych niż polski, Produkty będą sprzedane Kupującemu po cenach określonych w Cenniku dedykowanym na dany rynek lub w indywidualnej ofercie handlowej przedstawionej w formie pisemnej lub mailowej.

7.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Produktów podanych w Cenniku w każdym czasie. Powyższe nie wymaga zmiany Umowy Sprzedaży, a jedynie poinformowania Kupującego. Zmiana cen nie ma zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą cen, które zostały zaakceptowane przez Sprzedawcę

7.3 Do cen Produktów wskazanych w Cenniku doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na datę dostawy Produktów.

7.4 Cena nie obejmuje kosztów ubezpieczenia i transportu, ani innych opłat z jakiegokolwiek tytułu, w szczególności podatków, ceł, ani innych należności publicznoprawnych i opłat lokalnych, które mogą zostać naliczone w związku z dostawą, o ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej.

7.5 O, ile Strony inaczej nie postanowią na piśmie, płatność za dostarczone Produkty następuje przed odbiorem Produktów.

7.6 Kupującemu przysługuje prawo potrącenia wierzytelności wobec Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy wobec Kupującego wynikającymi z Umowy Sprzedaży tylko wtedy, gdy jego roszczenia wobec Sprzedającego wynikają z Umowy Sprzedaży i są ustalone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu uprawnionego do rozstrzygania sporów dotyczących roszczenia lub zostały uznanie na piśmie przez Sprzedawcę.

 

ARTYKUŁ 8.
DOKUMENTY ROZRACHUNKOWE.

8.1 Dokumentem rozrachunkowym będzie faktura wystawiona zgodnie ze stanem faktycznym i ogólnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.

8.2 Wszelkie płatności będą dokonywane w formie bezgotówkowej przelewem na konto bankowe Sprzedawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uznaję się datę wpłynięcia środków na konto bankowe Sprzedawcy.

 

ARTYKUŁ 9.
GWARANCJA.

9.1 Sprzedawca gwarantuje, że sprzedane Produkty będą zgodne z Dokumentacją Produktów.

9.2 W informacjach o Produktach lub w innych prospektach, materiałach reklamowych, opisach itd. zawarte dane opierają się na aktualnym stanie wiedzy i na doświadczeniach Sprzedawcy. Wszystkie informacje należy więc postrzegać jedynie jako informacje przybliżone, nie zaś jako informacje dotyczące jakości i właściwości towarów. Nie uzasadniają one żadnej gwarancji jakości, właściwości lub trwałości. Przydatność Produktów Sprzedawcy dla przewidywanego celu zastosowania sprawdzić winien Kupujący.

9.3 Jakość Produktów dostarczonych Kupującemu będzie odpowiadać wymogom zawartym w ogólnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.

9.4 Udzielona gwarancja jest jedyną i wyłączną odpowiedzialnością Sprzedawcy za wady dostarczonych Produktów, bez względu na to czy taka odpowiedzialność wynika z umowy, czynu niedozwolonego, i czy odpowiedzialność dotyczy szkód lub strat związanych z wadami rzeczy lub spowodowanych wadami rzeczy. Sprzedawca nie będzie odpowiadał w innym zakresie nawet, jeżeli rozszerzona odpowiedzialność wynikałaby ze stosowanych przy sprzedaży warunków, oświadczeń, gwarancji Kupującego lub innych tego rodzaju czynności albo oświadczeń powodujących rozszerzenie odpowiedzialności czy to na postawie ustawy lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej.

9.5 Strony niniejszym w całości wyłączają rękojmię za wady Produktów, określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 609 Kodeksu Cywilnego.

 

ARTYKUŁ 10.
REKLAMACJE.

10.1 Kupujący będzie miał prawo składać reklamacje dotyczące ilości lub jakości dostarczonych Produktów nie później niż w następujących terminach:

a) w przypadku reklamacji dotyczących ilości Produktów niezgodnej z przyjętym Zamówieniem - w ciągu 5 dni roboczych od daty odebrania Produktów . ,

b) w przypadku reklamacji dotyczących niezgodnej z Artykułem 9 jakości Produktów - w ciągu 60 dni od daty odbioru Produktów.

c) Protokół reklamacji Kupujący prześle Sprzedawcy pocztą, faksem lub drogą elektroniczną w zastrzeżonym powyżej terminie do złożenia reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy zgłoszoną przez Kupującego reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacji, o czym ww. terminie poinformuje Kupującego pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.

10.2 W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca uzupełni braki ilościowe, naprawi lub zastąpi Produkt z wadami jakościowymi Produktem wolnym od wad poprzez dostarczenie Kupującemu przy realizacji następnego Zamówienia dodatkowej ilości Produktów na podstawie uwzględnionej reklamacji.

10.3 Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za Produkty objęte tym postępowaniem.

 

ARTYKUŁ 11. 
ZWROTY

Zwroty Produktów przyjmowane są jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

11.2 Zwrotowi podlega jedynie Produkt pełnowartościowy, znajdujący się w bieżącej ofercie katalogowej Sprzedawcy.

11.3 Zwrotowi podlega Produkt w nienaruszonych i pełnych opakowaniach fabrycznych.

11.4 Zwrotowi nie podlega:

a) Produkt nietypowy lub sprowadzony na specjalne zamówienie Kupującego,

b) Produkt kupiony wcześniej niż 12 miesięcy wstecz licząc od daty faktury zakupu.

11.5 Zwracany Produkt powinien być spakowany z wyraźnym podziałem na artykuły.

11.6 Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia zwracanego Produktu na czas transportu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie do magazynu Sprzedawcy, a będące wynikiem niewłaściwego zabezpieczenia towaru przez Kupującego.

11.7 Zwracane Produkt niespełniające w/w wymogów zostaną zwrócone Kupującemu na jego koszt.

11.8 Dokonujący zwrotu Produktu zobowiązany jest wskazać dokumenty sprzedaży (numery faktur VAT) na podstawie których dokonano zakupu zwracanego Produktu.

11.9 Rozliczenie zwrotu dokonywane jest w formie faktury korygującej VAT wystawionej do pierwotnej faktury zakupu.

11.10 W przypadku konieczności przepakowania zwracanych Produktów w magazynie Sprzedawcy, Kupujący zostanie obciążony kwotą wartości 10% całego zarejestrowanego zwrotu.

 

ARTYKUŁ 12.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY.

12.1 Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (włączając w to niedbalstwo lub naruszenie obowiązku ustawowego) bez względu na powód tej odpowiedzialności za: jakąkolwiek utratę zysku, korzyści z podjęcia przedsięwzięcia biznesowego, korzyści z zawarcia umowy, utraty wpływów, lub spodziewanych oszczędności, a także jakichkolwiek szkód pośrednich.

12.2 Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (włączając w to niedbalstwo lub naruszenie obowiązku ustawowego), jeżeli niewykonywanie przez niego zobowiązań umownych jest spowodowane okolicznościami związanymi z wykonywaniem umów, które zobowiązany był zawrzeć lub wykonywać na własny rachunek z uwagi na wymóg lub polecenie Kupującego bez względu na rodzaj tych okoliczności.

12.3 Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego czy to wynikająca z Umowy Sprzedaży, czy też wynikająca z czynów niedozwolonych (włączając w to niedbalstwo lub też naruszenie obowiązków ustawowych) bez względu na powód tej odpowiedzialności jest ograniczona do kwoty wartości Produktu, z którego wynika roszczenie o naprawienie szkody, a jeżeli kwota dochodzonego naprawienia szkody jest mniejsza od tej sumy Sprzedawca odpowiada do wysokości szkody.

12.4 Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedawcy nie stanowią wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną przez niedbalstwo Sprzedawcy lub osób, za które Sprzedawca odpowiada.

 

ARTYKUŁ 13. 
KLAUZULA POUFNOŚCI.

Kupujący będzie traktować wszystkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Sprzedawcy na podstawie lub w związku z Umową Sprzedaży jako poufne. Kupujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje poufne oraz nie rozpowszechniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy, z wyjątkiem gdy jest to wymagane przez prawo lub stosowną władzę, oraz używać informacji poufnych wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży. Wszelkie informacje poufne pozostaną własnością Sprzedawcy i na pierwsze wezwanie Kupujący zwróci Sprzedawcy wszystkie takie informacje sporządzone w formie pisemnej i nie zachowa żadnej ich kopii.

 

ARTYKUŁ 14.

SIŁA WYŻSZA.

14.1 Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie oraz wynikające z takiego opóźnienia inne naruszenia wykonywania Umowy Sprzedaży, jeżeli takie opóźnienie jest spowodowane przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą. W takim wypadku Strona jest upoważniona do stosownego przedłużenia czasu na wykonanie obowiązków. W przypadku działania Siły Wyższej (jak określono poniżej) Strona, która w wyniku tego jest opóźniona lub doznała szkód poinformuje drugą stronę możliwie jak najszybciej, ale w każdym przypadku w przeciągu siedmiu (7) dni po wystąpieniu takiej Siły Wyższej określając, jakiego charakteru jest to Siła Wyższa jak również jej przybliżone trwanie. W sytuacji, gdy działanie Siły Wyższej trwa dłużej niż 14 dni lub oczekuje się, że będzie trwało dłużej niż 21 termin dni, wówczas Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży ze skutkiem na datę złożenia takiego oświadczenia Kupującemu.

14.2 Pojęcie Siły Wyższej będzie rozumiane jako obejmujące szkody lub opóźnienia spowodowane przez ustawy lub przepisy a także rozporządzenia któregokolwiek z Rządów (de facto lub de jure), zjawiska naturalne, takie jak trzęsienia ziemi i powodzie, pożary, zamieszki, wojny, strajki, rozbicie statków, embargo na przewóz towarów lub inne przyczyny, dużych rozmiarów braki zaopatrzenia w energię, nie dające się przewidzieć i poza kontrolą Stron i które powstrzymują całkowicie lub częściowo wywiązanie się z zobowiązań objętych Umową Sprzedaży.

 

ARTYKUŁ 15.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Wszystkie rozwiązania podlegające ochronie jako Prawa Własności Intelektualnej, w tym znaki towarowe, specyfikacje, rysunki, informacje, formy, przyrządy, narzędzia i inne materiały związane z Produktami i procesem produkcyjnym Produktów są i pozostaną własnością Sprzedawcy lub podmiotu z grupy kapitałowej Sprzedawcy. Kupujący nie posiada i nie nabędzie żadnego prawa, tytułu ani udziału w żadnym z Praw Własności Intelektualnej, a sprzedaż Produktów zawierających Prawa Własności Intelektualnej nie zapewnia Kupującemu żadnego prawa lub tytułu do Praw Własności Intelektualnej.

 

ARTYKUŁ 16.

SANKCJE

Kupujący będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji oraz rozporządzeń władz państwowych obowiązujących w kraju, którego jurysdykcja ma zastosowanie, nie naruszy żadnych krajowych lub międzynarodowych sankcji handlowych, gospodarczych lub finansowych ani embarg ("Sankcji") mających do niego zastosowanie. Kupujący oświadcza że on ani żaden z jego dyrektorów, funkcjonariuszy, agentów, pracowników lub podmiotów powiązanych, ani żaden użytkownik końcowy Produktów nie jest objęty żadną Sankcją ani nie jest własnością lub podlega kontroli w całości lub w części, bezpośrednio lub pośrednio, przez jakąkolwiek stronę podlegającą jakimkolwiek Sankcjom. Kupujący oświadcza, że obecnie posiada i będzie dbał o to, aby w okresie obowiązywania Umowy Sprzedaży obowiązywały wszystkie odpowiednie procedury, środki monitorowania i kontrole wewnętrzne w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi Sankcjami mającymi do niego zastosowanie. Kupujący oświadcza, że nie będzie bezpośrednio ani pośrednio re-eksportować, odsprzedawać ani w inny sposób zbywać Produktów do żadnego kraju objętego embargiem na mocy przepisów ustawowych i wykonawczych Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych. Ponadto Kupujący potwierdza że Produkty nie będą używane do działalności, która dotyczy projektowania, rozwoju, produkcji, użycia lub składowania broni jądrowej, chemicznej, biologicznej lub pocisków.

 

ARTYKUŁ 17.

PRAWO WŁAŚCIWE.

Umowa Sprzedaży podlega polskiemu prawu materialnemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana, z wyłączeniem norm kolizyjnych i postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.

 

ARTYKUŁ 18.

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW. JURYSDYKCJA SĄDÓW.

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży, w tym wszelkie spory dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności, niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie przez Strony będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla Sprzedawcy.

 

ARTYKUŁ 19.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

19.1 Z zastrzeżeniem Artykułu 1.4. i Artykułu 7.2. OWS, Umowa Sprzedaży może być zmieniona lub uzupełniona w całości lub w części w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze pisemnego aneksu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron.

19.2 Kupujący nie przekaże jakichkolwiek lub wszystkich swoich praw lub zobowiązań objętych Umową Sprzedaży stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

19.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy Sprzedaży będzie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd o odpowiedniej właściwości w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas będzie ono zastąpione alternatywnym postanowieniem, które jest najbliższe, co do zakresu, skutku i wykonalności do pierwotnego postanowienia a ta nieważność lub niewykonalność nie spowoduje braku ważności pozostałych postanowień Umowy Sprzedaży, które nadal będą w pełni obowiązywać.

19.4 Kupujący składając Zamówienie Zakupu oświadcza i zapewnia Sprzedawcę , że posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia Umowy Sprzedaży, wszystkie konieczne czynności właściwych organów Kupującego zostały podjęte w celu zatwierdzenia zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży, nie istnieją żadne umowne zobowiązania lub inne obowiązki, które uniemożliwiłyby mu podpisanie lub wykonywanie Umowy Sprzedaży.

19.5 O, ile OWS nie stanowią wprost inaczej, wszystkie zawiadomienia i korespondencja Stron Umowy Sprzedaży będzie doręczana Sprzedawcy na adres wskazany w Artykule 1.2 lit c OWS, a Kupującemu na adres wskazany w Zamówieniu. Wszelka korespondencja, zawiadomienia bądź wszelkie inne notyfikacje lub oświadczenia w formie pisemnej przesłane przez Stronę do drugiej Strony listem poleconym na ostatni wskazany przez tę drugą Stronę zgodnie z Umową adres korespondencji, uważane będzie za skutecznie doręczone drugiej Stronie, przy czym za datę doręczenia uznana będzie także data upływu terminu odbioru przesyłki z pierwszego awizowania przesyłki poleconej wysłanej na ostatni adres korespondencji podanej przez drugą Stronę albo zwrotu przesyłki przez pocztę z adnotacją „adresat nieznany” lub podobną.

19.6 Jeżeli Kupującemu zostaną podane do wiadomości przez Sprzedającego OWS w języku innym niż w języku jakim została zawarta Umowa Sprzedaży (język umowy), to służy to wyłącznie ułatwieniu zrozumienia. W przypadku różnic w interpretacji obowiązuje tekst sporządzony w języku umowy.

 

Załącznik 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży Kan sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR/RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1. Administratorem danych osobowych Kupujących – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jest KAN sp. z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Z inspektorem ochrony danych w KAN sp. z o.o. można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@kan-therm.com.

3. Udostępnione Administratorowi dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej Umowy.

4. Dane osobowe udostępnione przez Kupujących nie będą przekazywane do innych odbiorców ani do państwa trzeciego.

5. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także czas dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

6. Kupujący, którzy udostępniają swoje dane osobowe posiadają prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Podmioty danych posiadają także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedającego narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (GDPR/RODO).

8. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się z udziałem czynnika ludzkiego oraz zachowaniem zasad przejrzystości, legalności i adekwatności w celu oceny niektórych czynników osobowych, takich jak preferencje produktowe, sytuacja ekonomiczna, upodobania, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie dobór oferty do potencjalnych potrzeb Kupujących.

9. Każdorazowe podanie danych osobowych przez Kupujących jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.


Ogólne Warunki Sprzedaży KAN Sp. z o.o. obowiazują od dnia 23/11/2018.