ŁADOWANIE
Space

Informacje publiczno-prawne

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY 2020

KAN Sp. z o.o.
(dalej w dokumencie jako Spółka)

sprawozdanie przygotowano i podano do wiadomości publicznej w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Grupa KAN

Spółka pełni funkcję centrali Grupy KAN, która jest uznanym w Polsce i Europie doświadczonym producentem i dostawcą nowoczesnych rozwiązań i systemów instalacyjnych KAN-therm – kompletnych multisystemów instalacyjnych służących do budowy wewnętrznych instalacji wodociągowych, grzewczych oraz technologicznych. W ramach Grupy Spółka odpowiada przede wszystkim za produkcję oraz dystrybucję systemów instalacyjnych KAN-therm na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych bezpośrednio lub poprzez sieć zagranicznych spółek dystrybucyjnych należących do Grupy. Zagraniczne spółki dystrybucyjne zlokalizowane są w Rosji, Ukrainie, Białorusi, Niemczech i na Węgrzech.

Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

W zakresie realizacji zadań i obowiązków z obszaru podatkowego Spółka działa w oparciu o przygotowane i wdrożone procedury i procesy, których zastosowanie w praktyce pozwala na właściwe i terminowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa. Spółka wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka podatkowego. Działania Spółki nakierowane są na stałą weryfikację szerokiego spektrum aktywności Spółki pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz występowania ryzyk podatkowych. Spółka wykazuje wysoką skłonność do współpracy z organami podatkowymi, co potwierdza m.in. fakt uzyskania certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO (od 2010 roku).

Wszystkie transakcje z kontrahentami weryfikowane są pod względem zgodności okoliczności tych transakcji i danych kontrahenta ze stanem faktycznym. Rachunki bankowe sprawdzane są na białej liście oraz dodatkowo w module bankowości elektronicznej przed wykonaniem przelewu. Spółka pozyskuje od kontrahentów zagranicznych certyfikaty rezydencji. Dodatkowo kontrahenci sprawdzani są pod kątem rzeczywistego prowadzenia działalności. Kontrahenci Spółki są sprawdzani w systemie VIES, a dodatkowa ich weryfikacja w tym systemie odbywa się z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania służącego do kontroli formularza JPK przed jego wysłaniem.

W Spółce funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów. Wszystkie faktury zgodnie z procedurą akceptowane są z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów, przez osoby wskazane w macierzy odpowiedzialności.

Inne procedury wdrożone i stosowane przez Spółkę:

Spółka stawia na ciągłe podnoszenie kwalifikacji służb księgowych. Szkolenia w dziale księgowości odbywają się cyklicznie w oparciu o stałą współpracę z firmą szkoleniową. Dodatkowo zapewniane są tematyczne szkolenia w zależności od potrzeb oraz w odpowiedzi na zmiany w przepisach podatkowych.

W przypadkach wymagających dodatkowych konsultacji lub analiz Spółka korzysta z profesjonalnego wsparcia doradców i specjalistów.

Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym 2020 nie angażowała się w dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Realizacja obowiązków podatkowych

Spółka dokonuje rozliczeń podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego, a kwoty zobowiązań podatkowych regulowane są w terminach  wynikających z przepisów prawa. W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała obowiązki podatkowe z zakresu następujących podatków:

Spółka prowadzi część swojej działalności produkcyjnej w Specjalnej Suwalskiej Strefie Ekonomicznej (Podstrefa Białystok), w związku z czym dochód uzyskiwany z działalności prowadzonej na terenie powyższej strefy jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Identyfikacja schematów podatkowych

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zidentyfikowała żadnego schematu podatkowego, w związku z czym nie miała obowiązku przekazania informacji w tym zakresie do właściwych organów podatkowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Poniżej przedstawiona została informacja o jednorodnych transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

PODMIOT POWIĄZANY

KRAJ REZYDENCJI PODATKOWEJ

RODZAJ TRANSAKCJI

KANEX Sp. z o.o.

Polska

sprzedaż produktów, towarów i usług

OOO KAN-R

Rosja

OOO KAN-therm UA

Ukraina

KAN-therm HU Kft.

Węgry

VSH Fittings B.V.

Holandia

zakup towarów

Łączna wartość transakcji z podmiotami powiązanymi wymienionych w tabeli powyżej wynosi 176 950,81 tys. PLN.

Działania restrukturyzacyjne

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych. Spółka nie planuje również podejmowania takich działań w najbliższym horyzoncie czasowym.

Wnioski podatkowe składane przez Spółkę

Poniżej przedstawiona została informacja wnioskach składanych przez Spółkę jako podatnika w roku podatkowym 2020.

WNIOSEK O WYDANIE:

SKŁADANO (TAK - liczba/ NIE)

ogólnej interpretacji podatkowej

NIE

interpretacji przepisów prawa podatkowego

TAK -1 (*)

wiążącej informacji stawkowej

NIE

wiążącej informacji akcyzowej

NIE

innych decyzji lub interpretacji pozostających w związku z rozliczeniami podatkowymi

NIE

(*) – interpretacja w sprawie opodatkowania eksportu towarów stawką 0%

Rozliczenia podatkowe na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Spółka stosuje się również do przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zakaz współpracy z krajami objętymi embargiem lub innymi sankcjami międzynarodowymi wyrażone są wprost Ogólnych Warunkach Sprzedaży stosowanych przez Spółkę.

Ustawienia Cookies

Używamy plików cookie, aby świadczyć różnorodne usługi, stale je ulepszać, wyświetlać reklamy zgodnie z Twoimi zainteresowaniami na naszej stronie internetowej oraz udostępniać funkcje mediów społecznościowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z jej funkcji. Za Twoją zgodą używamy również analitycznych plików cookie do ulepszania naszej strony internetowej oraz marketingowych plików cookie do wyświetlania reklam i treści na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie i sposobie ich używania.
Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Klikając „Dostosuj ustawienia plików cookie”, możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies lub wycofać zgodę.

Ustawienia Cookies

To narzędzie pomaga wybierać i dezaktywować różne tagi/trackery/narzędzia analityczne używane na tej stronie internetowej.