KAN-therm: KAN SET 7.2
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


KAN SET 7.2

 
NOWE FUNKCJE PROGRAMU SET 7.2
 
 
1. Mechanizm określania efektywnej powierzchni grzejnej grzejników podłogowych
2. Usprawnienia modyfikacji kształtu pól grzejnych (cięcie, sklejanie, dodawanie lub usuwanie wierzchołków w miejscu kursora)
3. Możliwość wyboru kierunku rysowania pętli grzejnej i sposobu układania przewodów w narożach wklęsłych
4. Funkcja wyświetlająca linie pomocnicze do ręcznego rysowania wężownicy
5. Wygodne wstawianie pól grzejnych wokół kursora
6. Rozszerzenie zakresu schematów grup mieszających
7. Sygnalizator niepodłączonych pól grzejnych
 
 
INNE PRZYDATNE USPRAWNIENIA
 
1. Rozbudowany edytor graficzny
2. Usprawnienia procesu projektowania
 
 

 

 

O Programie

 

KAN SET 7.2 to kompleksowe narzędzie wspierające projektowanie, które łączy w jednym projekcie obliczenia instalacji zimnej i ciepłej wraz z cyrkulacją oraz instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia.

 

KAN SET 7.2 to nowatorski program, gdyż w skład jego środowiska wchodzą nie jeden, a trzy moduły:

 

 
Moduł instalacji centralnego ogrzewania, w tym ogrzewania podłogowego.
 
Moduł instalacji zimnej i ciepłej wody wraz z cyrkulacją.
 
Moduł instalacji centralnego chłodzenia.
 
 
Poszczególne moduły współpracują ze sobą i korzystają ze wspólnego środowiska graficznego 2D i 3D.

 

Moduły mogą również pracować niezależnie jeżeli zachodzi konieczność projektowania tylko jednego systemu instalacji.

 

Każdy moduł aktywowany jest oddzielnym kluczem licencyjnym, które uruchamiają poszczególne moduły w wersji Basic lub Pro.

 

Możliwe jest także uruchomienie programu wykorzystując licencję próbną.

 

Przeglądarka projektów
 
KAN SET bez kluczy licencyjnych może być wykorzystywany do przeglądania i drukowania projektów bez możliwości ich edycji
 
 
Wprowadzanie danych

 

Dane do programu mogą być wprowadzane w formie graficznej na rzutach i rozwinięciach. Niezbędne informacje na temat rysowanych elementów wprowadzane są do tabel powiązanych z rzutem lub rozwinięciem. Dzięki temu istnieje możliwość szybkiego edytowania zarówno pojedynczych przewodów, grzejników, armatury, jak i całych zaznaczonych grup. Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności oraz system pomocy pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub przywołanie odpowiednich danych katalogowych.

 

W celu usprawnienia wprowadzania danych program wyposażono w:
 • możliwość jednoczesnego edytowania wielu elementów instalacji
 
 • możliwość korzystania z gotowych bloków
 
 • inteligentne funkcje powielania dowolnych fragmentów rysunku w poziomie (systemy mieszkaniowe) i w pionie (tradycyjne układy pionowe) wraz z właściwym numerowaniem pomieszczeń i działek
 
 • możliwość definiowania nieograniczonej liczby własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku
 
 • szybki dostęp do informacji pomocniczych związanych z wprowadzanymi wielkościami
 
 • system rozwijanych przycisków usprawniający dostęp do najczęściej używanych elementów instalacji
 
 • funkcję dynamicznego powiązania danych z rysunku z odpowiednimi danymi w tabeli
 
 • system wspomagający łączenie armatury, odbiorników i innych elementów instalacji za pomocą przewodów
 
 • automatyczne tworzenie układu pionów na podstawie rzutów
 
 • edytowanie danych w formie tabelarycznej dające możliwość indywidualnego ustalania parametrów wielu jednocześnie zaznaczonych elementów rysunku. Dynamiczne powiązanie rysunku z tabelą danych sprawia, że aktualnie edytowany w tabeli element zostaje wyróżniony na rozwinięciu.
 
Kontrola poprawności wprowadzanych danych
 
 
Z każdym wprowadzonym elementem związany jest system kontroli poprawności oraz system pomocy pozwalający na uzyskanie informacji o wprowadzanej wielkości lub na przywołanie odpowiednich danych katalogowych.
 
Program alarmuje o nieprawidłowościach hydraulicznych w projektowanej instalacji.
 
 
Edytor graficzny

 

KAN SET 7.2

 

Do powstania projektu niezbędny jest rysunek z naniesionymi strefami pomieszczeń. Można je narysować w programie ręcznie lub wczytać razem z podkładami z programu OZC. Jeżeli w programie OZC został stworzony trójwymiarowy model budynku, to do programu zostaną wczytane rysunki wraz z wynikami. Budynek wprowadzony tabelarycznie zostanie wczytany jako lista pomieszczeń z wynikami.

 

Najbardziej komfortowy tryb pracy pozwalający w pełni wykorzystać możliwości współpracy z programem OZC:
 
1. Wczytanie do programu OZC podkładów budowlanych z plików np. DWG, DXF, WMF, JPG.
2. Narysowanie w programie OZC modelu budynku oraz wykonanie obliczeń cieplnych.
3. Wczytanie wyników z programu OZC w programie do projektowania instalacji (wartości obciążenia cieplnego oraz rzutów kondygnacji).
4. Narysowanie instalacji i przeprowadzenie obliczeń.
 
Projektowanie instalacji może odbywać się tylko na rozwinięciu, tylko na rzutach albo częściowo na rzutach i częściowo na rozwinięciu. Istnieje również możliwość łączenia fragmentów instalacji narysowanych na rzutach i z elementami narysowanymi na rozwinięciach.

 

W przypadku rysowania na rzutach program automatycznie tworzy proste rozwinięcie pionów, „spinające” poszczególne rzuty. Program (KAN CO od wersji 6.0, KAN CC i KAN H2O od wersji 7.2) został wyposażony w moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, analogiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie KAN OZC, począwszy od wersji 6.0.

 

Funkcje wspomagające rysowanie

 

KAN SET 7.2
KAN SET 7.2

 

 
 
 
Kursor myszy przybiera kształt niewielkiego obrazka adekwatnego treścią do aktualnie używanej funkcji.
 
Wyświetlające się linie pomocnicze sugerują automatyczne podłączenia do charakterystycznych punktów (np.punkty przyłączeniowe grzejników w programie CO, baterii w prograie H2O, odbiorników chłodu w programie CC).
 
Przewody można rysować parami zasilanie/powrót z zadanym rozstawem, który w razie potrzeby automatycznie dopasowuje się do podłączanych urządzeń (np. do rozstawu punktów przyłączeniowych grzejników, przyborów lub odbiorników chłodu).
 
Rysowanie przewodów linią ciągłą łamaną zmniejsza liczbę wymaganych kliknięć myszy.
 
Automatyczne wstawianie grzejników i odbiorników chłodu pod okna, lub odbiorników i armatury sanitarnej względem ścian.
 
Automatyczne podłączanie grzejników i odbiorników do przewodów rozprowadzających.
 
Możliwość powielania dowolnych fragmentów rysunku w ramach jednej kondygnacji lub na następne kondygnacje.
 
Możliwość wykonywania lustrzanych odbić rysunków.
 
Możliwość korzystania z gotowych bloków. Dostarczona z programem biblioteka typowych fragmentów rysunku (bloków) takich jak pionopiętra, elementy układów mieszkaniowych i rozdzielaczowych pozwala na szybkie tworzenie rozwinięcia.
 
Możliwość definiowania nieograniczonej liczby własnych bloków składających się z dowolnych fragmentów rysunku. Zdefiniowane wcześniej bloki mogą być wykorzystywane w kolejnych projektach.
 
 
System dziedziczenia danych domyślnych
 
Znaczna część parametrów wprowadzanych na początku definiowania budynku to dane typowe dla całego budynku (tzw. dane domyślne). Podczas wprowadzania danych ogólnych użytkownik może dla każdego urządzenia zdefiniować m.in. domyślny symbol katalogowy. Symbol ten jest przypisywany automatycznie do każdego urządzenia umieszczonego na rysunku. Zdefiniowany wcześniej domyślny symbol katalogowy można zmienić w dowolnym momencie, również po wstawieniu urządzenia na rysunek. Zmiana symbolu urządzenia w danych ogólnych spowoduje zmianę symboli wszystkich urządzeń danego typu, chyba że dla danego urządzenia został wprowadzony symbol „na sztywno”.

 

Dane edytowane są w tabeli, co umożliwia jednoczesne określenie parametrów dla wielu elementów rysunku. Powiązanie rysunku z tabelą sprawia, że element edytowany w tabeli zostaje wyróżniony na rozwinięciu.

 

System dziedziczenia danych pozwala na:
 
 • znaczną oszczędność czasu na etapie wprowadzania danych (bez konieczności wielokrotnego wprowadzania powtarzających się danych)
 
 • bardzo szybką zmianę danych w przypadku zmiany założeń projektowych lub tworzenia projektów wariantowych
 
KAN SET 7.2

 

Kontrola danych i wyników obliczeń
 
Podczas wprowadzania danych program prowadzi bieżącą kontrolę ich poprawności. Pozwala to na znaczne ograniczenie ilości błędów. W trakcie obliczeń przeprowadzana jest pełna kontrola poprawności danych. W wyniku kontroli danych i wyników powstaje lista wykrytych błędów, w której zawarte są informacje o typie błędu i miejscu jego występowania.

Bogata diagnostyka błędów daje projektantowi możliwość dokonania pełnej oceny jakości projektu. Dodatkowo program wyposażono w mechanizm szybkiego wyszukiwania miejsca, w którym wystąpił błąd (automatyczne odnalezienie tabeli, wiersza i kolumny z błędnymi danymi oraz wskazanie błędnego elementu na rozwinięciu).

KAN SET 7.2

 

 
Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń prezentowane są zarówno w formie graficznej, jak i tabelarycznej. Format etykiet poszczególnych elementów instalacji może być dowolnie modyfikowany (wybór wyświetlanych wartości, koloru, wielkości czcionki itd.). Zawartość tabel może być zmieniana (wybór pokazywanych kolumn i wierszy, wybór wielkości czcionek) oraz sortowana wg dowolnego klucza. Tabele zawierają wyniki ogólne oraz wyniki szczegółowe dotyczące poszczególnych urządzeń i obiegów oraz zestawienia materiałów. Na rysunkach wynikowych wyświetlają się etykiety zawierające dane charakterystyczne dla wskazanego przez nie urządzenia. Etykiety są w pełni edytowalne. Można na nich umieścić wszystkie wyniki dostępne dla danego urządzenia. Możliwość zapisywania formatów etykiet pozwala na natychmiastowe powrócenie do wybranej przez siebie formy opisu rysunku.

 

Wyniki obliczeń mogą zostać wydrukowane na ploterze lub na drukarce. Użytkownik może wybrać skalę rysunku oraz skorzystać z podglądu drukowania, aby zobaczyć jak rozwinięcie zostanie wydrukowane. W przypadku, gdy rysunek nie mieści się na jednym arkuszu papieru, program drukuje rozwinięcie we fragmentach, które następnie można skleić w całość. Dzięki temu, korzystając nawet z najprostszej drukarki formatu A4, można uzyskać duże rysunki. Program wyposażono również w funkcję zapisywania rysunków w DXF lub DWG. Tak zapisane rysunki mogą być następnie wczytane np. do programu Auto CAD.

Tabele z wynikami obliczeń mogą być drukowane, jak również przenoszone do innych aplikacji pracujących w środowisku Windows (np. arkusza kalkulacyjnego, edytora tekstów itd.).

Praca na podkładach budowlanych

 

Program umożliwia pracę na podkładach budowlanych przygotowanych w formie:
 • bezpośredniego importu konstrukcji budynku obliczonego w programie KAN OZC
 
 • importu plików programu Autocad (.dwg) lub plików zeskanowanych
 
 • schematu kondygnacji stworzonej przy pomocy edytora podkładów budowlanych umożliwiającego rysowanie elementów konstrukcji budynku typu ścian, okna, drzwi, stropy, strefy pomieszczenia
 
 
 
Trójwymiarowa wizualizacja instalacji

 

Program (CO od wersji 6.0, CC i H2O od wersji 7.2) został wyposażony w moduł trójwymiarowej wizualizacji instalacji, analogiczny do modułu wizualizacji budynku, dostępnego w programie KAN OZC, począwszy od wersji 6.0. Narzędzie to doskonale ułatwia orientowanie się w projekcie - pozwala na błyskawiczną ocenę poprawności połączeń. Istnieje możliwość przesuwania elementów instalacji w pionie.

 

Od wersji 7.2 dzięki jednoczesnemy podglądowi modelu 3D instalacji wodnych, grzewczych i chłodzących możliwa jest analizę występujących kolizji instalacyjnych.

 

KAN SET 7.2

 

 
Import podkładów budowlanych z Autodesk® Revit® (dotyczy wersji Pro)

 

Funkcja importu pozwala na utworzenie w programie układu rzutów odpowiadających poziomom, na których w Autodesk® Revit® zostały zdefiniowane pomieszczenia.

 

Przenoszenie danych odbywa się za pośrednictwem pliku wygenerowanego w Autodesk® Revit® przy użyciu wtyczki KAN gbXML.
 
KAN SET 7.2

 

 
Eksport projektu instalacji do Autodesk® Revit® (dotyczy wersji Pro)

 

Funkcja eksportu pozwala na wyeksportowanie projektu instalacji do pliku, który później można wczytać w programie Autodesk® Revit® za pomocą wtyczki KAN CO for Revit.

 

 

Funkcja pozwala na eksport danych lub eksport wyników. Eksport z danych pozwala na zapisanie projektu instalacji (nawet niepełnego, nie przeliczającego się).
 
Eksport z wyników pozwala na zapisanie projektu instalacji (po obliczeniach) i wykorzystanie w Autodesk® Revit® danych technicznych dobranych rur i urządzeń np. średnic rur, nastaw zaworów, wielkości grzejników, rozstawów rur w ogrzewaniu podłogowym. Ponadto dostępne są wielkości fizyczne takie jak np. prędkość czynnika, moc grzejnika, straty ciśnienia.

 

KAN SET 7.2