Space

Artykuł

Instalacja systemu KAN-therm ultraPRESS

Instalacja systemu KAN-therm ultraPRESS

System KAN-therm ultraPRESS to nowoczesny, kompletny system instalacyjny składający się z polietylenowych rur PERTAL z warstwą aluminium oraz kształtek z tworzywa PPSU lun mosiężnych o zakresie średnic od 16 do 62 mm.

System KAN-therm ultraPRESS zmienia spojrzenie na funkcjonalność instalacji sanitarnych. Powstał, by usprawnić pracę instalatorów oraz dostarczać niezawod­nych i efektywnych rozwiązań w zakresie instalacji.

Zalety systemu KAN-therm ultraPRESS

W świecie fachowców system KAN-therm ultra PRESS to synonim:

• komfortu - bezpieczny i łatwy montaż dzięki wyeliminowaniu konieczności kali­bracji i fazowania rur (w zakresie średnic 16-32 mm);

• bezpieczeństwa - specjalna konstruk­cja stalowego pierścienia zaciskowego wymuszająca automatyczne, poprawne bazowanie szczęki prasującej. Takie roz­wiązanie konstrukcyjne eliminuje błędy montażowe spowodowane nieprawidło­wym pozycjonowaniem szczęk prasują­cych;

• uniwersalności - możliwość stosowa­nia szczęk prasujących o dwóch różnych profilach zacisku: 16-40 mm (U lub TH), 50-63 mm (TH).

Do jego najważniejszych zalet należą także:
• kompatybilność - kształtki współpracu­ją z rurami PERTAL z warstwą aluminium. Dodatkowo istnieje możliwość przyłą­czania do nich rur PERT, PEXC i bluePERT z warstwą EVOH;

• łatwość identyfikacji - dzięki zastoso­waniu kolorowych pierścieni tworzywo­wych w zakresie średnic 16-40 mm iden­tyfikacja średnicy kształtki nigdy nie była tak prosta!

• LPB (Leak Before Press) - funkcja sy­gnalizacji niezaprasowanych połączeń (w zakresie średnic 16-32 mm), pozwalają­ca wykryć cieknące połączenia już podczas napełniania instalacji wodą, zgodnie z wy­tycznymi DVGW.

Montaż= szybkość, komfort i bezpieczeństwo

Szczelne i pewne połączenia w systemie KAN-therm ultraPRESS uzyskuje się po­przez zaciśnięcie stalowego pierścienia na rurze i kształtce. Do wykonywania po­łączeń służą łatwe w użyciu i uniwersalne narzędzia. Połączenia nie wymagają do­datkowych uszczelnień typu taśma1 paku­ły. System KAN-therm ultraPRESS został zaprojektowany w oparciu o zasadę „szyb­ki montaż - trwały efekt", co pozwala na wymierne przyspieszenie prac inwestycyj­nych i wykończeniowych.

Montaż systemu KAN-therm ultraPRESS w przypadku kształtek o średnicach 16, 20, 25, 26, 32 i 40 mm przebiega nieco inaczej niż w przypadku średnic 50 i 63 mm. Nie­zależnie od wielkości złączek połączenia typu „press" zaleca się wykonywać w tem­peraturze powyżej 0°C.

Montaż KAN-therm ultraPRESS o średnicach: 16, 20, 25, 26, 32 i 40 mm

1. Montaż połączeń KAN-therm ultraPRESS zacznij od przycięcia rury prostopadle do osi na wymaganą długość. Pamiętaj, aby narzę­dzia tnące, których użyjesz (nożyce do rur PERTAL lub obcinak krążkowy), byty ostre!

2. Dlaczego to takie ważne? W przypadku złączek KAN-therm ultraPRESS o średni­cach 16-32 mm fazowanie krawędzi rury nie jest wymagane, pod warunkiem sto­sowania ostrych narzędzi tnących oraz osiowego montażu rury z kształtką. Dla większych średnic (25 mm i więcej) dla uła­twienia nasunięcia rury na króciec złączki zaleca się użycie kalibratora. w przypadku średnicy 40 mm kalibracja rury jest ko­niecznością.

3. Nadaj rurze odpowiedni kształt, prze­strzegając minimalnego promienia gięcia R >5 Dz. Przy użyciu giętarki mechanicznej dla średnic 16-20 mm minimalny promień gięcia to R >3,5 Dz. Gięcie wykonuj w odle­głości 10 x Dz od połączenia.

4. Wsuń do oporu rurę w złączkę, zachowu­jąc osiowy montaż rury na króćcu kształtki. Sprawdź głębokość wsunięcia rury. Otwory kontrolne w stalowym pierścieniu muszą być całkowicie zakryte przez osadzoną w złączce rurę.

5. Rozpocznij zaciskanie za pomocą zaci­skarki. Jeśli używasz zaciskarki ze szczęką typu „U" - umieść szczękę dokładnie na stalowym pierścieniu między tworzywo­wym pierścieniem dystansowym a kołnie­rzem stalowego pierścienia1 prostopadle do osi króćca złączki. W przypadku narzę­dzi o profilu „TH" szczękę pozycjonuje się na tworzywowym pierścieniu dystanso­wym (pierścień musi być objęty zewnętrz­nym rowkiem szczęki). W obydwu przy­padkach konstrukcja złączki uniemożliwia niekontrolowane przesunięcie szczęk zaci­skarki podczas procesu zaprasowywania.

6. Uruchom napęd praski i wykonaj połą­czenie. Proces zaprasowywania trwa do chwili całkowitego zwarcia szczęk narzę­dzia. Zaprasowanie pierścienia na rurze można wykonać tylko jeden raz.

7. Odblokuj szczęki i zdejmij narzędzie z zaciśniętego pierścienia. Połączenie jest gotowe do próby ciśnieniowej.

Montaż KAN-therm ultraPRESS o średnicach 50 i 63 mm

1. Rurę przetnij prostopadle do osi za po­mocą obcinaka krążkowego.

2. Wykalibruj rurę i sfazuj jej krawędzie we­wnętrzne kalibratorem nie głębiej niż do warstwy aluminium.

3. Prawidłowo skalibrowaną końcówkę rury wtóż w kształtkę.

4. Sprawdź głębokość wsunięcia rury - otwory kontrolne w stalowym pierścieniu powinny być całkowicie zakryte przez osa­dzoną w kształtce rurę.

5. Nałóż szczęki zaciskowe na stalowym pierścieniu prostopadle do osi kształtki.

6. Szczękę zaciskarki umieść na pierścieniu tak, aby stykała się z kołnierzem złączki. Krawędź zewnętrzna szczęki powinna być dosunięta do kołnierza złączki, ale nie po­winna go obejmować. Uruchom napęd za­ciskarki i wykonaj połączenie.

7. Zdejmij szczęki zaciskowe z wykonanego połączenia.

Dzięki unikalnej konstrukcji elementów montaż systemu KAN-therm ultraPRESS jest niezwykle prosty, szybki i przede wszystkim bezpieczny. 

Najpopularniejsze artykuły na stronie

Ustawienia Cookies

Używamy plików cookie, aby świadczyć różnorodne usługi, stale je ulepszać, wyświetlać reklamy zgodnie z Twoimi zainteresowaniami na naszej stronie internetowej oraz udostępniać funkcje mediów społecznościowych. Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z jej funkcji. Za Twoją zgodą używamy również analitycznych plików cookie do ulepszania naszej strony internetowej oraz marketingowych plików cookie do wyświetlania reklam i treści na naszej stronie internetowej. Dowiedz się więcej o plikach cookie i sposobie ich używania.
Klikając „Akceptuję wszystko”, wyrażasz zgodę na użycie wszystkich plików cookie. Klikając „Dostosuj ustawienia plików cookie”, możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookies lub wycofać zgodę.

Ustawienia Cookies

To narzędzie pomaga wybierać i dezaktywować różne tagi/trackery/narzędzia analityczne używane na tej stronie internetowej.